1.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười Một 28, 2023

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Advertisement -

(Chính trị) – Nhận thức được tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là một trong hai khâu đột phá quan trọng để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng tổng quát và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra.
 
Để thực hiện mục tiêu đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 28/5/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 10/9/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ khối”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 14/10/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; Đề án số 01-ĐA/ĐUK, ngày 1/4/2022 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; công văn đề nghị các cấp ủy đảng đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ…
 
Qua đó, hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nội dung sinh hoạt phong phú, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộMột buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Sở Du lịch.

Sinh hoạt chi bộ đã thực sự được mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên; tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.
 
Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ cơ bản bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của Đảng; đã kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, đã tập trung thảo luận thẳng thắn, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp của chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.
 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp. Ở một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, mang tính hình thức, chiếu lệ, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa chú trọng đánh giá kết quả công tác của chi bộ, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi ủy và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.
 
Một số chi bộ chưa có kế hoạch và thông báo trước nội dung sinh hoạt đến đảng viên, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể trong sinh hoạt, chưa phát huy được ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Vì vậy, tính đấu tranh phê bình và tự phê bình của đảng viên còn yếu, nhiều đảng viên né tránh, nể nang, không dám góp ý, phê bình đảng viên là cán bộ lãnh đạo.
 
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa bảo đảm; việc ghi biên bản nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn sơ sài, chưa phản ánh đầy đủ nội dung và diễn biến của buổi sinh hoạt. Một số cấp ủy chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên hàng năm còn bị coi nhẹ.
 
Những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ chưa được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ công tác Đảng; nhiều chi bộ chưa coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; một bộ phận đảng viên chưa tự giác, gương mẫu chấp hành chế độ sinh hoạt đảng. Công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, thiết nghĩ các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, cần làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ khối nhận thức sâu sắc hơn, coi trọng hơn về sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.
 
Cần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đảng viên trong việc tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết, chia sẻ  giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm chắc tình hình và tư tưởng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Đồng thời, cần thực hiện các giải pháp: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007, Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 24/4/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tính nêu gương của cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ.
 
Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tạo không khí cởi mở, chân thành, khích lệ đảng viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng chi bộ. Hàng năm, các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện; cấp ủy phải định hướng chuyên đề và phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định.
 
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên cấp ủy cấp trên trong dự sinh hoạt với chi bộ. Cấp ủy viên các cấp, cán bộ, chuyên viên các ban tham mưu Đảng ủy Khối phải chấp hành nghiêm túc việc dự sinh hoạt với chi bộ theo sự phân công của cấp ủy; xem đây là một nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ các cấp ủy tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nêu các mô hình hay, sáng tạo để học tập; kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng các chi bộ và bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc.
 
Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ; từng bước thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
 
Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quy trình, cơ chế phối hợp, tạo điều kiện về mọi mặt để chi bộ hoạt động.
 
Chú trọng công tác sơ kết, rút kinh nghiệm. Định kỳ 6 tháng và năm trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác, các cấp ủy phải dành thời gian thỏa đáng để đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đúc kết những kinh nghiệm, bài học quý từ thực tiễn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để phản biện, nhân diện rộng và bổ sung cho các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy.
 

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng (40 đảng bộ, 30 chi bộ), với 317 chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận), với gần 5.000 đảng viên sinh hoạt ở 4 loại hình gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí.

                                                     Nguyễn Thị Thu Hiền
(Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)
 
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202210/dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-2204083/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,452Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm