14.1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Chín 25, 2021

"Các cấp ủy Đảng cần phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết"

- Advertisement -

Phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.

"Các cấp ủy Đảng cần phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết"

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, chúng ta đã hoàn thành chương trình hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) dành cho lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Các đồng chí dự hội nghị hôm nay, nhìn chung đã phát huy cao trách nhiệm, chú ý lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Các đồng chí báo cáo viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công truyền đạt Nghị quyết trong phạm vi thời gian cho phép đã cố gắng làm rõ những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 và những vấn đề được tiếp thu tại hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, gắn với liên hệ tình hình thực tiễn của tỉnh, giúp đại biểu nắm một cách toàn diện, có hệ thống những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Qua tiếp thu các chuyên đề, hội nghị chúng ta thể hiện sự nhất trí cao với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9. Với quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương sớm đi vào cuộc sống, sau hội nghị này, cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thật tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, cảnh giác với những âm mưu, biểu hiện mang tính kích động để chống phá Đảng, Nhà nước; đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; từ đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

- Advertisement -

Thưa các đồng chí,

Những nội dung của Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua mà chúng ta đã được nghiên cứu, quán triệt hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) ở các cấp ủy, địa phương, đơn vị đạt kết quả tốt, trước khi kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

Một là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) ở tỉnh ta. Sau hội nghị này, cấp ủy đảng các cấp, trước hết là các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 ở cấp mình, ngành mình một cách khẩn trương, tích cực, sáng tạo theo tinh thần đổi mới, đạt chất lượng và hiệu quả cao, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra. Thông qua học tập, quán triệt để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, quán triệt một cách sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, giải pháp lớn trong từng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy, đề nghị các đồng chí Bí thư, Thường trực cấp ủy cần sắp xếp, bố trí thời gian, chương trình học tập, nghiên cứu một cách hợp lý, khoa học. Cần tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, khắc phục tình trạng làm qua loa, hình thức, hiệu quả thấp trong triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết; bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đều được nghiên cứu, học tập nghị quyết. Cùng với triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI), cấp ủy các cấp cần kết hợp tốt với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sau hội nghị quán triệt ở cấp tỉnh hôm nay, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc sẽ triển khai học tập, quán triệt ở cấp mình và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân. Vì vậy, yêu cầu các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đoàn thể phải gấp rút triển khai theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết cho một số đối tượng và tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Trung ương trong các tầng lớp nhân dân cần có kế hoạch triển khai sớm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đã đề ra.

Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, cần có hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) trong đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp.

Hai là, về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), cần xác định đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương.

- Advertisement -

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nói trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 để chính thức ban hành và triển khai thực hiện.

Các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, căn cứ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm phù hợp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng rập khuôn, máy móc trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp trên. Trước mắt, cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch cụ thể để quán triệt, tuyên truyền nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện chủ trương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ba là, về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý: Những nội dung được Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) thông qua là những vấn đề đặc biệt quan trọng, vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách trong thời gian đến.

Vì vậy, các cấp uỷ đảng cần phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; phải thực sự coi trọng việc xây dựng lộ trình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của đồng chí Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và của cấp uỷ các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp, đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của văn kiện Hội nghị, nhất là Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và chủ trương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số chủ trương, vấn đề quan trọng khác mà Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã thông qua; huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết tại từng địa phương, cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, yếu kém nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết; đặc biệt là quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt những quan điểm chỉ đạo về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng-Đây là nội dung hết sức quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện đúng đắn, đầy đủ Quy chế bầu cử trong Đảng và các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng.

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đề nghị chúng ta chú trọng phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Thưa các đồng chí,

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), chúng ta đang tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đây là năm “nước rút”, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhìn lại 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm rất cao, rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả có ý nghĩa rất quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đồng thời, kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, trước mắt là đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), coi đây là khâu mấu chốt có tính chất quyết định trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Cùng với nhiệm vụ trên, cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2014 với quyết tâm chính trị cao nhất; chú trọng rà soát lại những khâu khó, việc yếu, những chỉ tiêu đạt còn thấp, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, nhất là thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động có phương án phòng, tránh và giảm nhẹ tác động của thời tiết trong mùa mưa bão sắp đến, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2014 đã đề ra.

Trên tinh thần đó, tôi xin bế mạc hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Một lần nữa, chúc toàn thể hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,523Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm