18.8 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021

Nguyễn Văn Linh-Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo

- Advertisement -

Nguyễn Văn Linh-Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xem máy cắt lúa trên đồng ruộng của HTX Phước Tú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (năm 1988). Ảnh: Tư liệu

(tiếp theo và hết)

III- Noi theo gương đồng chí Nguyễn Văn Linh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử, của Việt Nam và nguyện vọng thiết tha của nhân dân, trong đó có vai trò, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay, vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức, chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tri thức; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học-công nghệ; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong khi khẳng định những thành tựu và tiến bộ đạt được, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và những phức tạp, thách thức mới đang đặt ra cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước ta mới chỉ ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào Nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội chuyển biến chậm.

- Advertisement -

Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, chúng ta càng thêm trân trọng, tự hào và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí để lại cho chúng ta bài học quý báu về lãnh đạo và chỉ đạo đó là: Giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm với đồng bào, chiến sĩ; bình tĩnh lắng nghe, suy nghĩ, cân nhắc, giải quyết công việc hợp lý, vừa có lý luận vừa có thực tế và trên cơ sở tổng kết thực tiễn để không ngừng hoàn thiện chủ trương, đường lối đã vạch ra.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta học tập và noi theo gương đồng chí Nguyễn Văn Linh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên trì mục tiêu chiến lược, năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là về tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, gắn bó máu thịt với nhân dân; bám sát thực tiễn, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, lo cho dân.

Học tập và làm theo những phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm; chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập phẩm chất cộng sản cao quý “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, luôn nêu cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; dũng cảm, sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; kiên quyết thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương

>> Nguyễn Văn Linh-Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo “*”
 

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,540Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm