23.4 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 26, 2022

Phòng, chống tham nhũng: Còn bộc lộ nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu!

- Advertisement -

(QBĐT) – Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục được quan tâm và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do tính chất khó khăn, phức tạp của công tác PCTN nên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả chưa cao và chưa thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng: Còn bộc lộ nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu!
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ mà UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường thực hiện.

Cụ thể, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác PCTN biểu hiện ở việc một số địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang tính hình thức. Việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu, do đó đến nay chưa tự phát hiện được trường hợp nào. 

Trong lúc việc phát hiện sai phạm tham nhũng ở một số lĩnh vực mà dư luận quan tâm còn ít, còn chậm, chưa triệt để, do đó chưa có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa sai phạm thì công tác phối hợp trong đấu tranh PCTN của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ. Mặt khác, việc thực hiện chế độ thông tin về PCTN chưa kịp thời; việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức và chưa có các giải pháp kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cũng chưa kịp thời.

Thực tế cho thấy, còn khá  nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức một cách kịp thời, nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, một số lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn chậm, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đánh giá những vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ ra nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế nói trên xuất phát từ việc thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật và chỉ đạo thực hiện các giải pháp PCTN  trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Advertisement -

Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, cơ sở chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi, tổng hợp công tác PCTN. Vì vậy, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong thực hiện công tác PCTN thiếu đồng bộ; chưa xây dựng, thiết lập được các kênh thông tin để tiếp nhận và xử lý các tin báo phục vụ cho công tác đấu tranh PCTN.

Điều đáng nói là ngay như tại các cơ quan chuyên trách về PCTN thì lực lượng, trình độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị… vẫn chưa đủ mạnh để làm nòng cốt cho việc đấu tranh PCTN. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến hiệu quả của PCTN đó là các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN chưa có biện pháp hữu hiệu để khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, UBND tỉnh đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ sau: Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đúng yêu cầu, có hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6-12-2012 của Chính phủ; Luật PCTN; Quyết định số 3368/QĐ-UBND, ngày 25-11-2009 và Quyết định số 2539/QĐ-UBND, ngày 4-10-2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); các chỉ thị số 18-CT/TU, số 19-CT/TU và  số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11-6-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1107/KH-UBND, ngày 24-9-2013 của UBND tỉnh.

Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền, quán triệt Luật PCTN và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tăng cường tuyên truyền đối với các tầng lớp dân cư, nhất là các tổ chức đoàn thể và nhân rộng điển hình trong công tác PCTN gắn với khen thưởng người có thành tích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, nhất là ngành Thanh tra, Kiểm tra Đảng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng đúng pháp luật…

Bùi Thành

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,684Thành viênThích
307Người theo dõiTheo dõi
23,000Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm