19.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Khơi dậy và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

- Advertisement -

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

(QBĐT) – LTS: Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Báo Quảng Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và những nội dung cần tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Khơi dậy và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

– Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có thể đánh giá một số nét nổi bật về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội XII của Đảng, tính đến ngày 30-8-2015, cả 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp mình theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nổi bật là:

– Việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội cấp trên cơ sở được cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách của đảng bộ, nhiều đảng bộ đã xác định được những giải pháp trọng tâm, có tính đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hầu hết các đảng bộ đã xác định chủ đề đại hội sát với tình hình, nêu rõ mục tiêu phấn đấu, như: Đảng bộ huyện Lệ Thủy phấn đấu xây dựng “đạt chuẩn huyện nông thôn mới”, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá, Đảng bộ huyện Minh Hóa phấn đấu “giảm nghèo” “thoát nghèo”, Đảng bộ thành phố Đồng Hới phấn đấu xây dựng thành phố “trở thành thành phố du lịch”…

- Advertisement -

Trên cơ sở đó, các đại hội đã thảo luận và ban hành nghị quyết với những nội dung cơ bản, quan trọng trong báo cáo chính trị của đại hội để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 với quyết tâm chính trị cao.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra được lộ trình, biện pháp khắc phục.

– Việc thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và của cấp mình được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, tổng hợp được nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

– Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, dân chủ, phát huy được trách nhiệm và quyền của đại biểu. Các đại hội đều bầu đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hầu hết nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy đều trúng cử. Các yêu cầu về bầu cử có số dư, về đổi mới cấp ủy, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ cơ bản thực hiện đúng quy định. Việc giới thiệu và bầu các chức danh cán bộ chủ chốt của cấp ủy đều đúng với dự kiến. Nổi bật là các đại hội đều bầu một lần, đủ số lượng cấp ủy viên do đại hội quyết định.

Nhìn chung, cấp uỷ được bầu lần này có chất lượng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý, là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có uy tín, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc lựa chọn của đại biểu trong bầu cử cấp ủy thể hiện tính chiến đấu của đảng viên đã được phát huy tốt hơn, quyền dân chủ trong Đảng được mở rộng hơn.

– Công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm được chuẩn bị chu đáo, nhiều nơi tạo được khí thế cách mạng với nhiều hình thức phong phú, thể hiện được tính chất của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở các đảng bộ.

– Công tác tổ chức đại hội, điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội, hoạt động của Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách đại biểu cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng quy chế bầu cử và quy chế làm việc của đại hội.

Cùng với việc tổ chức thành công đại hội cấp mìn
h, các đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ, xây dựng ý thức, trách nhiệm chính trị cho đại biểu, nhất là những nơi có khó khăn; giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân chào mừng thành công đại hội.

- Advertisement -

Tuy nhiên, có đại hội, việc chuẩn bị văn kiện còn chưa đi vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương. Có nơi đề ra giải pháp chưa đồng bộ, một số chỉ tiêu tính khả thi chưa cao. Việc tham gia ý kiến còn mang tính xuôi chiều, ít tranh luận tại đại hội.

– Phóng viên: Để đạt được những thành công của đại hội, theo đồng chí đâu là nguyên nhân?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Kết quả thành công của đại hội cấp trên cơ sở có nhiều nguyên nhân; trong đó, có các nguyên nhân cơ bản sau:

Thứ nhất, chúng ta đã xác định đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng trong năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sớm, nhiều nội dung được đổi mới, quy trình triển khai chặt chẽ. Đây là yếu tố đầu tiên để đi đến thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ hai, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời; trong đó, đã quán triệt kỹ những chủ trương, yêu cầu mới trong việc tổ chức thảo luận, tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, báo cáo chính trị và dự thảo tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cấp ủy cấp trên trực tiếp, trong chuẩn bị báo cáo chính trị và công tác nhân sự cấp mình để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đảng bộ.

Thứ ba, đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ tập thể, trước hết là của ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực sự dân chủ, khách quan và bảo đảm đúng quy trình, quy định. Theo tôi, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất, quyết định đến kết quả đạt được của đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Thứ tư, đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính; kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những sai sót, lệch lạc trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến đại hội cấp trên cơ sở. Làm tốt công tác tư tưởng, công tác nắm tình hình. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tồn tại, những vấn đề nổi lên và các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội.

Thứ năm, sau đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm, ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những hạn chế, vướng mắc một cách cụ thể. Vì vậy, đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở đã hạn chế, khắc phục được những khuyết điểm trước đó, đạt được các yêu cầu đề ra.

– Phóng viên: Cùng với những kết quả đó, qua đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đã có những bài học kinh nghiệm gì được rút ra, thưa đồng chí?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Có nhiều bài học được rút ra sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đó là những bài học về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, về chuẩn bị, về tổ chức điều hành… Trong đó, theo tôi có những vấn đề quan trọng cần rút ra như sau:

Một là, cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp uỷ các cấp; tăng cường theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ đối với từng đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những nơi có những khó khăn.

Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc để hướng dẫn các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc trong quá trình cụ thể hóa các văn bản, các khâu chuẩn bị và tổ chức đại hội; kịp thời đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc nổi lên.

Hai là, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về đại hội, nhất là đối với những chủ trương thí điểm, những điểm mới trong quy chế bầu cử; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy trình các khâu, các nội dung của đại hội ngay từ quá trình chuẩn bị đến tổ chức đại hội. Kinh nghiệm cho thấy, đảng bộ nào chuẩn bị tốt thì đại hội đạt được kết quả tốt, không có nhiều sai sót xẩy ra.

Ba là, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là kết tinh công sức, trí tuệ của cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần khơi dậy và phát huy được trách nhiệm, trí tuệ, tính chiến đấu và những đóng góp thiết thực của ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đóng góp trong quá trình chuẩn bị, xây dựng dự thảo các văn kiện, xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu và giới thiệu nhân sự cho đại hội.

– Phóng viên: Để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, theo đồng chí cần tập trung vào những nội dung gì?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22-10-2015.

Đến nay, công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội cơ bản được hoàn tất, như: tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XV); tổng hợp ý kiến của các đại hội và ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh (khoá XVI)
, nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XII của Đảng đã được Trung ương cho ý kiến, phê duyệt.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh công tác chuẩn bị trước khi trình ra Đại hội. Theo tôi, để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công, cần tập trung vào những nội dung chính sau:

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh, đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, có tính chất quyết định đối với sự phát triển đi lên của tỉnh trong 5 năm tới và xa hơn nữa, từ đó để có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của Đại hội.

– Trên cơ sở các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị, đại biểu dự Đại hội cần tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận để có những quyết sách đúng đắn về chiến lược phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn 2015- 2020, thảo luận, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó phải xác định bằng được những giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

– Đại hội phải thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành theo Quyết định 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội phải thực sự dân chủ, khách quan, trách nhiệm, sáng suốt bầu ra cấp ủy khóa mới bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, bảo đảm cơ cấu hợp lý nhưng phải coi trọng chất lượng; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy, Đoàn đại biểu những cán bộ mà bản thân, vợ (chồng), con vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, phải tạo được sự ổn định tư tưởng trước khi vào Đại hội. Đồng thời, phải tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo được tâm thế, môi trường chính trị tốt cả trước, trong và sau Đại hội.

– Phát huy khi thế Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, tiếp tục phát động rộng rãi các phong trào thi đua trên các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2015, kế hoạch 5 năm 2011-2015, góp phần vào thắng lợi chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

– Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Mai (thực hiện)

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,961Thành viênThích
318Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm