12.7 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- Advertisement -

Chiều 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Ảnh: Đức Thành

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tặng hoa đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. Ảnh: Tiến Hành

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp và thông qua ý kiến tham gia của đại biểu Đại hội và của các Đảng bộ trực thuộc vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh và biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp phát triển nhiệm kỳ 2015-2020.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2016-2020, Đại hội xác định: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh, quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- Advertisement -

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thành

Các chỉ tiêu định hướng cụ thể là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt 8,5-9%. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm, nông, lâm, ngư nghiệp 4-4,5%; công nghiệp-xây dựng 11-11,5%; dịch vụ 9-9,5%.

Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 20%; công nghiệp-xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 52%. Đến năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội (2016-2020) đạt 60.000 tỷ đồng; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người (GRDP) đạt 65-70 triệu đồng; phấn đấu có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (68 xã).

Giải quyết việc làm hàng năm cho 3,1-3,2 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2-3%/năm (theo chuẩn giai đoạn 2011-2015); tốc độ tăng dân số 0,6-0,65%/năm. Đến năm 2020, 97% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 69-70%.

Hàng năm, có 99% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có khoảng 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% thôn, bản có tổ chức đảng.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- Advertisement -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Tiến Hành

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Tiến Hành

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, các văn kiện được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội (2010-2015) trên địa bàn tỉnh; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân đạt được, chưa đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã biểu thị sự quyết tâm chính trị rất quyết liệt trong 5 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Tiến Hành

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tập trung trí tuệ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, nói đi đôi với làm, tăng cường đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đồng sức, chung lòng quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trần Minh Văn

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Đồng chí Hoàng Đăng Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

>> Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

>> Tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững “*”

>> Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,945Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm