15.9 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Chín 26, 2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

- Advertisement -

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 11-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

Các ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương; Thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Văn Dự đã phân tích bối cảnh tình hình, nêu rõ những mặt trái tác động trực tiếp đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ông Ngô Văn Dụ đề nghị hội nghị cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những mặt thuận lợi và những khó khăn đã tác động tới nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Đảng khóa XI, việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự báo chính xác tình hình sắp tới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát hợp cần tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

- Advertisement -

Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị nêu rõ trong nhiệm kỳ khóa XI, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ XI đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã có quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng.

Hệ thống văn bản đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng, làm căn cứ, cơ sở, điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Hằng năm, ngành kiểm tra đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra của cấp ủy; quan tâm chú trọng hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, ngành đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cùng cấp chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Sau khi Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được ban hành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với các ban tham mưu của cấp ủy ban hành hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra khóa mới.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động và thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong việc thẩm định các trường hợp cán bộ được luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm, khen thưởng, phong tặng các danh hiệu, xử lý kỷ luật, g iải quyết khiếu nại kỷ luật theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần khắc phục một số mặt hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ngành tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời đánh giá đúng ưu điểm, phát hiện nhân tố mới để nhân rộng; những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, sơ hở trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để khắc phục, chấn chỉnh, điều chỉnh cho phù hợp; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai các trường hợp vi phạm đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm; góp phần ngăn chặn một bước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Advertisement -

Những kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 201 0-2015 và tạo cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác này trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích và kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Ông Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Lê Hồng Anh chỉ rõ bên cạnh những kết quả, thành tích nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cần thấy rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng so với yêu cầu nhiệm vụ cũng còn nhiều mặt hạn chế, nhiều nơi triển khai thực hiện chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp hơn.

Tình hình trên, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu phải có nhận thức đúng, đầy đủ, hết sức quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI I của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ quan trọng này, bảo đảm đúng tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và phương châm “công minh, chính xác, kịp thời,” góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động xây dựng, ban hành quy chế, phương hướng nhiệm vụ, chương trình toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm cụ thể, thiết thực, đúng phương châm, “kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm,” “giám sát phải mở rộng;” kết hợp cả “xây” và “chống,” lấy “xây” là chính.

Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu lạm dụng quyền lực được trao để làm trái hoặc vụ lợi, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm,” “tư duy nhiệm kỳ,” “bệnh thành tích” và tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy khen thưởng…” trong cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị ngành Kiểm tra Đảng đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp mình theo thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ngành tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện toàn diện, đồng đều ở các cấp nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có nhiều dư luận bức xúc, dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm; giải quyết kịp thời, chính xác, thận trọng theo thẩm quyền, đúng thời hạn các đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, không để tồn đọng, kéo dài.

Trước mắt, tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời đúng quy định những tố cáo có liên quan đến nhân sự đại biểu dự Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét ban hành sớm Quy định sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho phù hợp với Điều lệ Đảng và tình hình thực tế; giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tổ chức thực hiện có kết quả và tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.

Ủy ban kiểm tra tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng một cách sâu sắc, thiết thực, góp phần giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Cấp ủy các cấp chú trọng chăm lo kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tr
a các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, tính chiến đấu cao, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận đánh giá toàn diện các kết quả, ưu điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Theo Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,532Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm