26.2 C
New York
Thứ Hai, Tháng Tám 8, 2022

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

- Advertisement -

Ngày 21-8-2006, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Trong 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết tại tỉnh Quảng Bình, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí luôn được xác định là một trong những công tác trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực. So với trước khi có Nghị quyết, công tác PCTN, lãng phí đã có bước tiến quan trọng trên cả hai mặt “phòng” và “chống”; đặc biệt, đã huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác phát hiện tham nhũng.

Vì vậy, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được ấy có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn vẫn chưa đạt yêu cầu như trong Nghị quyết TW 3 (khóa X) đã đề ra là “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”. Tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, với những biểu hiện tinh vi, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội; công tác PCTN, lãng phí vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả chưa cao.

Cụ thể là, ý thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, đặc biệt là người đứng đầu “nói chưa đi đôi với làm”, chưa thực sự coi “PCTN, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN một số nơi chưa nghiêm túc, chất lượng còn hạn chế; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong thực tiễn hiệu quả phát huy còn thấp, từ việc kê khai tài sản thu nhập, công khai minh bạch trong hoạt động, chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn…; các biện pháp phát hiện tham nhũng chưa được tiến hành đồng bộ, chủ yếu vẫn là qua dư luận xã hội, đơn thư tố cáo và qua thông tin được đăng tải trên phương tiện thông tin truyền thông; biện pháp động viên người cung cấp thông tin, tố cáo về tham nhũng chưa được triển khai có hiệu quả; công tác tự kiểm tra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được chú trọng, thậm chí chưa thực hiện; kết quả điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn có dư luận nhiều chiều, chưa đủ sức răn đe, góp phần phòng ngừa tham nhũng; công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết chưa ngang tầm, chưa thực sự làm cho nghị quyết này đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, tình hình tham nhũng, lãng phí có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng, gây hậu quả xấu cho xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm “tạo bước chuyển biến rõ rệt” và đạt mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” mà Nghị quyết TW 3 (khóa X) đề ra, Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần phải có quyết tâm cao, kiên quyết đưa ra và thực hiện những giải pháp mạnh mẽ, cứng rắn hơn để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc đấu tranh PCTN; trước hết, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) và các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xác định công tác PCTN, lãng phí là một công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo; đưa PCTN vào chương trình công tác tháng, quý, năm, lấy kết quả công tác PCTN làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Advertisement -

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, lãng phí; gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng các quy định cụ thể, các giải pháp phòng ngừa, các kinh nghiệm hay, điển hình tốt.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giáo dục về bản lĩnh chính trị, ý thức tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung cải tiến lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung công khai và rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản công đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức về PCTN ở các cấp, các ngành. Các cấp, các ngành tiếp tục xác định PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, như: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, công tác cán bộ, những vấn đề dư luận quan tâm, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và công khai các vụ án tham nhũng nhằm răn đe, giáo dục những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Thứ năm, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức quần chúng và của toàn dân; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông; động viên, khuyến khích, nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong PCTN, lãng phí; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN, lãng phí.

Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan chuyên trách về PCTN, đảm bảo thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh PCTN.

Nguyễn Thanh Lương
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,849Thành viênThích
314Người theo dõiTheo dõi
23,100Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm