3 C
New York
Thứ Ba, Tháng Một 25, 2022

Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng (tiếp theo)

- Advertisement -

Hỏi: Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện như thế nào?

– Trả lời:

Quá trình chuẩn bị kiểm điểm, Bộ Chính trị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đối với tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư bằng các hình thức phù hợp. Những ý kiến góp ý được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và chọn ra các vấn đề lớn cần nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và chuẩn bị báo cáo giải trình.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết.

Trong quá trình kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục; làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã kiểm điểm, liên hệ bản thân về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến những vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Sau kiểm điểm, Bộ Chính trị có kết luận bằng văn bản về những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể và từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những vấn đề đã rõ thì kết luận và chỉ đạo sửa chữa, khắc phục ngay; vấn đề nào chưa rõ thì giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thẩm tra, làm rõ trước khi kết luận. Kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 và được đánh giá: Cơ bản đạt yêu cầu.

Hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm với tinh thần nghiêm túc. Kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình được báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, 10, 12 và được Trung ương đánh giá cao.

– Hỏi: Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở được thực hiện như thế nào?

- Advertisement -

– Trả lời:

Ngay sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến nội dung, cách làm để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan trung ương rút kinh nghiệm, làm theo và chỉ đạo các cấp ủy cấp dưới thực hiện.

Bộ Chính trị đã gợi ý kiểm điểm đối với 56 tập thể (30 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và 26 ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan trung ương) và 4 cán bộ diện Trung ương quản lý; phân công 12 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng các nhóm công tác của Trung ương dự theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm ở 9 cơ quan trung ương và 10 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy được Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị cán bộ toàn quốc; đồng thời, học tập về nội dung, cách làm và kinh nghiệm tổ chức kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm.

Một số cấp ủy đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện của đảng bộ mình, có tác dụng tốt. Thời gian kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phổ biến từ 4-7 ngày; một số nơi kiểm điểm tới 10 ngày; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương kiểm điểm từ 2-3 ngày. Nội dung kiểm điểm chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết và những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Hỏi: Những kết quả chủ yếu về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thời gian qua?

– Trả lời:

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian qua đã đạt được những kết quả chủ yếu trên phương diện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như sau:

- Advertisement -

– Kết quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi, cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm rõ hơn, sâu sắc hơn ưu điểm, khuyết điểm và những hạn chế của tập thể, cá nhân trên một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Trong quá trình kiểm điểm, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc dư luận liên quan đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan trung ương đã được xem xét và kết luận, góp phần đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ, bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ, sau đó thông tin lại cho các tập thể, cá nhân góp ý kiến, phản ánh.

Qua kiểm điểm ở cấp tỉnh và tương đương, từng tập thể và cá nhân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ưu, khuyết điểm của mình; đồng thời, phân tích làm rõ một số nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, khuyết điểm. Nhiều tập thể, cá nhân, ở mức độ khác nhau đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tập thể và cá nhân. Bộ Chính trị và một số ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đã nghiêm túc tự nhận hình thức kỷ luật và nhận khuyết điểm với Trung ương, với đảng bộ và nhân dân địa phương; đồng thời, xem xét trách nhiệm, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với một số đồng chí có khuyết điểm.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp, đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tính đến cuối năm 2014, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 54.000 đảng viên ở các cấp, xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, trong đó một số trường hợp phải xử lý bằng pháp luật đã góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi được một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng.

– Kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong kiểm điểm

+ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình với phương châm: Những việc phải khắc phục và có thể khắc phục được ngay thì chỉ đạo khắc phục, sửa chữa ngay; những việc phải khắc phục nhưng cần có thời gian chuẩn bị thì phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ thời gian, lộ trình khắc phục, sửa chữa.

+ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu, thể hiện trên một số lĩnh vực chính như: Thứ nhất, về xây dựng và hoàn thiện thể chế; Thứ hai, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; Thứ ba, về đổi mới công tác cán bộ.

Kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình ở các cấp, các ngành đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương

(Còn nữa)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,170Thành viênThích
289Người theo dõiTheo dõi
21,700Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm