13.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác cán bộ

- Advertisement -

Xác định rõ vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã quan tâm chú trọng đổi mới công tác cán bộ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở thực trạng của huyện Quảng Ninh và yêu cầu về công tác cán bộ trong những năm tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng Chương trình hành động số 04-CTr/HU về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Đảng bộ huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; có các giải pháp mang tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để bố trí phù hợp với năng lực, sở trường công tác; kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, trì trệ trong công việc.

Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; không quan liêu, tham nhũng; có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân; có tư duy sáng tạo, kiến thức chuyên môn vững vàng; phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm.

Trước hết, Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ. Trong đó, nhận xét, đánh giá cán bộ phải bảo đảm khách quan, toàn diện; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ với tiêu chí cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; ban hành quy định về đánh giá, nhận xét cán bộ; đồng thời coi trọng vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong đánh giá, nhận xét cán bộ; thực hiện đánh giá, nhận xét và phân loại cán bộ theo định kỳ một năm một lần và trước lúc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện căn cứ việc thực hiện Quy định số 02 – QĐ/TU ngày 28-3-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và Quy định số 19 – QĐ/TU ngày 18-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội để nhận xét, đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó, xem xét việc điều động, thay thế cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Căn cứ quy định, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy các cấp tiến hành xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm các yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu trong quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

- Advertisement -

Lãnh đạo Huyện ủy Quảng Ninh khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Trong đó, ưu tiên đối với cán bộ tốt nghiệp đại học hệ chính quy; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; tăng cường quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tránh tình trạng bị động, chắp vá trong công tác cán bộ.

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện cũng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, Đảng bộ huyện thực hiện có nền nếp Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 57 – KL/TW ngày 8-3-2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020, có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện (trưởng, phó phòng, ban, ngành, đơn vị, mặt trận, đoàn thể) đạt các quy định tiêu chuẩn chức danh trở lên; 100% cán bộ giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị.

Cùng với đó, Đảng bộ thực hiện có nền nếp công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ; coi trọng giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số; thực hiện quy định cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn…

Việc bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử phải gắn với quy hoạch, phải thực sự xuất phát từ công việc và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; đồng thời, cần căn cứ vào chức trách nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh và kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ để bổ nhiệm cán bộ đúng năng lực, sở trường. Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vì lý do sức khỏe thì khuyến khích việc chủ động từ chức; kiên quyết thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm…

Đảng bộ cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Ninh phấn đấu luân chuyển từ huyện về xã, thị trấn từ 4-5 đồng chí; điều chuyển giữa cơ quan Đảng, đoàn thể, các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện từ 10-15 đồng chí; luân chuyển cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý dưới 40 tuổi từ huyện về cơ sở.

Huyện còn thực hiện nghiêm quy định về thời gian luân chuyển cán bộ ít nhất là 3 năm; gắn luân chuyển cán bộ với việc bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương; điều động, tăng cường cán bộ cho những địa bàn khó khăn, phức tạp, nơi nội bộ mất đoàn kết…

- Advertisement -

Đảng bộ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách cán bộ; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, huyện thực hiện nghiêm việc xử lý cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng, vi phạm Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, vi phạm pháp luật…

Đến nay, công tác cán bộ của huyện Quảng Ninh đã trở thành nền nếp, nghiêm túc, bảo đảm quy trình, thủ tục về công tác quy hoạch, đánh giá, giới thiệu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và nhận xét cán bộ. Năm 2016, huyện đã tiếp tục sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ sau đại hội đảng  bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025…

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham mưu bổ nhiệm 18 cán bộ, bổ nhiệm lại 9 cán bộ; điều động chuyển công tác 4 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; chỉ định bổ sung 11 cấp uỷ viên, 3 uỷ viên Ban Thường vụ, 6 Phó bí thư, Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến để UBND huyện bổ nhiệm 14 cán bộ, bổ nhiệm lại 11 cán bộ, điều chuyển vị trí công tác 26 cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục ở các trường học… Đồng thời, huyện cử 150 cán bộ lãnh đạo, quản lý đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; 10 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; 5 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị – hành chính; 65 cán bộ, công chức học lớp quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên…

Với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển toàn diện và bền vững.

P.M.H

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm