Nâng xếp hạng Chính quyền điện tử của tỉnh vào nhóm 30 tỉnh dẫn đầu công nghệ thông tin – truyền thông

0
19

Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, ; tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử vào năm 2025 theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và mạng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện là xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ huy động huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng nhiều phần mềm cùng một chuyên môn nghiệp vụ, gây lãng phí, tốn kém, thiếu đồng bộ, thống nhất.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here