Huyện Lệ Thủy: Tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật

0
44

Ngày 07/5/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 961/UBND-TP về việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật.

Huyện Lệ Thủy: Tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật

Theo đó, huyện Lệ Thủy yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật đối với việc thực thi công vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục duy trì và xây dựng tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang trên địa bàn; tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả và nhu cầu khai thác tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị và tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn, làm cơ sở cho UBND huyện quyết định duy trì hoặc sát nhập các tủ sách pháp luật với thư viện, điểm bưu điện – văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả.

UBND huyện Lệ Thủy cũng chỉ đạo Phòng chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan theo dõi, quản lý việc cấp phát sách, báo, tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật trên địa bàn; hướng dẫn việc luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật với tủ sách tự quản ở cộng đồng và thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở khác; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Cùng với đó, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho Phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cập nhật, chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng nội dung của sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của tủ sách pháp luật điện tử Quốc gia theo chức năng, phạm vi quản lý…

Hồng Lựu

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here