UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

0
310

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch , ngày 09/5/2019, Văn phòng đã ban hành Công văn số 1564/VPUBND-NC về việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1687/VPUBND-NC ngày 25/5/2017 và Công văn số 1736/VPUBND-NC ngày 23/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để đến hết năm 2019 phải đạt 100% các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ; định kỳ báo cáo kết quả theo đúng quy định. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất thì báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nôi vụ) để được xem xét, giải quyết.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ động, tăng cường đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here