Sở Giao thông vận tải: Triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông

0
69

Sở vừa có Kế hoạch số 1426/KH-SGTVT ngày 06/6/2019 về việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, (TTATGT) đường bộ, , và khắc phục ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải: Triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm tai nạn, ùn tắc giao thôngTheo đó, để kiềm chế, giảm , ùn tắc giao thông, Sở Giao thông vận tải sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT, vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT; triển khai bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng; nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông; rà soát, kiến nghị, xử lý các điểm đen , điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; siết chặt công tác quản lý vận tải; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe và có biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ người điều khiển phương tiện; chú trọng kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tính cưỡng chế pháp luật trong hoạt động tuần tra, kiểm soát TTATGT; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội trong công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là trong hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuần tra, kiểm soát TTATGT; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, kết nối chia sẻ thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giao thông, vận tải và TTATGT.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu, các phòng, ban, đơn vị trong công tác bảo đảm ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để đạt được mục tiêu, yêu cầu kiềm chế, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến rõ rệt về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here