Triển khai thực hiện quy trình phân loại đô thị đối với xã Sơn Trạch và thành lập thị trấn Phong Nha

0
3890

Thực hiện Thông báo số 1154-TB/TU ngày 14/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thành lập thị trấn thuộc huyện , ngày 17/6/2019, đã có Công văn số 943/UBND-NC về việc triển khai thực hiện quy trình phân loại đô thị đối với xã Sơn Trạch và thành lập thị trấn Phong Nha, huyện .

Triển khai thực hiện quy trình phân loại đô thị đối với xã Sơn Trạch và thành lập thị trấn Phong...Cụ thể, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND huyện Bố Trạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện lập hồ sơ, đề án nâng cấp đô thị trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã Sơn Trạch đạt đô thị loại V theo đúng trình tự, thủ tục quy định; lập đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của xã Sơn Trạch, trình UBND tỉnh xem xét sau khi có quyết định công nhận xã Sơn Trạch đạt đô thị loại V; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia tách đơn vị hành chính; đồng thời chỉ đạo UBND xã Sơn Trạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định để triển khai chủ trương thành lập thị trấn Phong Nha.

Cùng với đó, Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch, xã Sơn Trạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện lập hồ sơ, đề án phân loại đô thị; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận đô thị loại V đối với xã Sơn Trạch theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sở Nội vụ hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch, xã Sơn Trạch lập hồ sơ, đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của xã Sơn Trạch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND huyện Bố Trạch và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định của pháp luật, chủ động triển khai xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ, đề án nâng cấp đô thị loại V đối với xã Sơn Trạch và thành lập thị trấn Phong Nha, hoàn thành trong tháng 7/2019 để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here