Đầu tư gần 15 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện Tuyên Hóa

0
88

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 18/6/2019, đã có Quyết định số 2005/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện .

Theo đó, trong 02 năm (2019 – 2020), với tổng nguồn vốn 14.878 triệu đồng từ Trung ương và địa phương, huyện Tuyên Hóa sẽ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 18 công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các xã: , Thanh Thạch, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Cao Quảng, , Thanh Hóa, Thạch Hóa, , Mai Hóa, , Hương Hóa và thị trấn . Việc đầu tư xây dựng các dự án quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong vùng, hướng tới giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt, triển khai lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện thủ tục trình thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ các nội dung đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án. N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here