UBND tỉnh chấn chỉnh việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư

0
223

 (Quang Binh Porta) – Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất , đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án; ngày 10/7/2019, ban hành Công văn số 1120/UBND-TNMT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, , thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát các trường hợp đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về sự phù hợp với , kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất so với hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư; tham mưu, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá , xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh đến khi có quyết định thu hồi đất, giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, nếu thuộc trường hợp được tiếp tục thực hiện dự án, nhưng không được quá thời hạn 03 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật Quy hoạch năm 2017).

Ngoài ra, UBND yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn.

Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here