Thực hiện nghiêm quy định về thu, chi, mua sắm sách, vở, đồng phục học sinh

0
126

Đó là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 1881/SGDĐT-TTr ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục quán triệt, thực hiện quy định về thu, chi, mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh.

Thực hiện nghiêm quy định về thu, chi, mua sắm sách, vở, đồng phục học sinhẢnh minh họa

Theo đó, để chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, khoản thu, chi mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động GDĐT trong thời gian tới, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT các huyện, , thành phố, Thủ trưởng các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề cấp huyện tổ chức quán triệt, thực hiện đúng văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ GDĐT, HĐND tỉnh, , của ngành về các khoản thu, chi trong trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của đơn vị; trong năm học 2019 – 2020 thực hiện theo quy định tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2019 – 2020; Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2019 – 2020; Hướng dẫn số 1660/SGDĐT ngày 19/8/2016 của Giám đốc Sở GDĐT về thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục công lập và văn bản liên quan khác.Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định trong thu, chi, mua sắm theo Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 2143/SGDĐT-TTr ngày 03/10/2018 của Giám đốc GDĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT; tiếp tục thực hiện Công văn số 912/SGDĐT-VP ngày 15/5/2017 cua Sở GDĐT về việc chuẩn bị sách, vở, tài liệu tham khảo, học cụ, đồng phục phục vụ các hoạt động giáo dục.

Riêng năm học 2019 – 2020, Sở GDĐT đã có Công văn số 1054/SGDĐT-GDTH ngày 20/5/2019 hướng dẫn sách, tài liệu cho học sinh Tiểu học, nhưng một số trường, giáo viên chưa thực hiện đúng tinh thần, yêu cầu, quy định của hướng dẫn này. Do đó, Sở GDĐT yêu cầu các trường học thông báo để học sinh, phụ huynh học sinh biết, chủ động lựa chọn chuẩn bị sách, tài liệu tham khảo, tùy theo điều kiện, nhu cầu của học sinh để mua các loại sách, tài liệu tham khảo, tuyệt đối không bắt buộc, gợi ý có tính chất bắt buộc học sinh, phụ huynh học sinh mua toàn bộ sách mới hoặc mua thêm bất kỳ loại sách giáo khoa, tài liệu tham khảo ngoài hướng dẫn của Sở.

Ngoài ra, Công văn này cũng nêu cụ thể quy định về đồng phục học sinh, học sinh học môn Giáo dục quốc phòng và , khoản thu tiền học phí, hoạt động dạy thêm, học thêm, tiền , khoản thu theo thỏa thuận, khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ, kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh, cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Quy chế công khai…

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu với UBND cấp huyện, ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động về thu, chi các khoản đóng góp trong các trường học; tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu, chi nhất là kế hoạch vận động tài trợ đối với các trường trực thuộc, đặc biệt là việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của học sinh, phụ huynh học sinh trong năm học; phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm về các khoản thu, chi theo quy định.

Mặt khác, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tổ chức rà soát, kiểm tra kế hoạch thu, chi của đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình; đưa nội dung kiểm tra công tác thu, chi vào trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, đảm bảo thường xuyên để kịp thời phát hiện chấn chỉnh sai phạm. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của Ban Đại diện cha mẹ học sinh của đơn vị.

N.Quý

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here