Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính quyền Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020 

0
96

(*) – Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1759/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020 

Kế hoạch nhằm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, công sở điện tử; xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; tin học hóa, triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; giảm dần số lần người dân phải đến cơ quan Nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT.

Kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới 100%, cơ quan Nhà nước khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dự liệu dùng chung của tỉnh, như: Cổng/Trang Thông tin điện tử, Thư điện tử công vụ, Quản lý văn bản và điều hành, theo dõi nhiệm vụ, Một cửa điện tử, Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo trực tuyến và thông tin kinh tế – xã hội… ; 90% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng; 100% văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan hành chính Nhà nước phải được gửi, nhận qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 95% – 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan Nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin, như quản lý giáo dục, y tế, người có công, hộ tịch, lý lịch tư pháp, giao thông – vận tải, đầu tư công, ngân sách. Ngoài ra, Kế hoạch cũng phấn 100% thông tin hoạt động của các cơ quan Nhà nước được cung cấp trên Cổng/Trang Thông tin điện tử theo quy định để ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp có phát sinh hồ sơ trực tuyến; 40% hồ sơ thủ tục hành chính sau tiếp nhận trực tiếp được luân chuyển, xử lý trực tuyến.

Trong năm 2020, tỉnh ưu tiên nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế – xã hội và báo cáo trực tuyến, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Mạng diện rộng của tỉnh, Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử theo quy định.

Để triển khai thực hiện đạt kết quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện; ưu tiên bố trí kinh phí, nhân lực cho việc ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống dùng chung của tỉnh, ứng dụng chuyên ngành và nội bộ tại cơ quan, đơn vị mình; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; ưu tiên bố trí kinh phí cho việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quy định mục chi ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng, phát triển CNTT theo quy định; bố trí kinh phí sự nghiệp cho các nhiệm vụ ứng dụng CNTT. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước; chế độ, chính sách thu hút, sử dụng nguồn lực CNTT trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 05 năm và hàng năm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp, duy trì, quản lý các hệ thống thông tin và hạ tầng CNTT để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Đặng Hà 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây