Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với UBND huyện Bố Trạch về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện Bố Trạch 

0
57

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 26/9/2019, tổ chức buổi làm việc với UBND huyện về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện , do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện ; đại diện Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm VNPT huyện, Trung tâm Viettel huyện, UBND thị trấn Hoàn Lão và một số đơn vị có liên quan.
Sau khi nghe UBND huyện Bố Trạch báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện Bố Trạch, trình bày các khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới; nghe các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và kết quả kiểm tra thực tế tại thị trấn Hoàn Lão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh đã được xác định tại Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Theo đó, UBND huyện Bố Trạch đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao; tổ chức việc khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã; góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của tỉnh nói chung và tại huyện Bố Trạch nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng yêu cầu:

1. UBND huyện Bố Trạch

– Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua tại địa bàn huyện; hoàn chỉnh Báo cáo tình hình xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Bố Trạch tại buổi làm việc, gửi UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh để tổng hợp).

– Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; ưu tiên các nguồn kinh phí cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, tạo lập dữ liệu, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp tỉnh tập trung triển khai, hoàn thiện và ứng dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã và đang được triển khai xây dựng, gồm: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Trang thông tin điện tử của huyện; Hệ thống Thư điện tử công vụ; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả làm việc…

2. Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

– Tiếp thu các ý kiến, đề xuất của UBND huyện Bố Trạch và các đơn vị liên quan tại buổi làm việc để phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng Chính quyền điện tử; làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trong tỉnh thực hiện. Đối với các hệ thống thông tin của tỉnh đang triển khai xây dựng hoặc nâng cấp, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể về triển khai, vận hành chạy thử và đưa vào khai thác sử dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trong tháng 10/2019.

– Nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung và hạ tầng công nghệ thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh đảm bảo , an toàn, hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt, nhanh chóng và thuận lợi.

– Tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp hỗ trợ huyện Bố Trạch nói riêng và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nói chung trong công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai các ứng dụng mới, các nội dung trong xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 3635/TB-VPUBND ngày 04/10/2019

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here