Quảng Bình: Tăng cường đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

0
24

mới đây đã ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị trên địa bàn.

Quảng Bình: Tăng cường đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Ảnh minh họa/Báo Văn hóa

Quy chế gồm 04 Chương 17 Điều, quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được đưa ra gồm: Thường xuyên, định kỳ tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi toàn tỉnh; tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; mở rộng các hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; thực hiện việc thẩm định, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lưu giữ theo đề nghị của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di sản văn hóa phi vật thể đó. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các tổ chức, cá nhân trong nước khi tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy định pháp luật có liên quan về nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể; sau khi tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể gửi 01 bộ kết quả nghiên cứu về Sở Văn hóa và Thể thao để lưu, theo dõi.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định rõ nội dung công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể; Hoạt động khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển ; Kiểm kê và lập hồ sơ đề nghị công nhận . Bên cạnh đó là những quy định về bảo vệ và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cụ thể như: tiếng nói của đồng bào các , ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, , nghề thủ công , tri thức dân gian.

Việc ban hành Quy chế nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Quảng Bình, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của nhân dân trong tỉnh. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể; mở rộng quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản gắn với quản lý bằng pháp luật.

Nguồn tin:  Báo Tổ quốc

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here