Thị xã Ba Đồn qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

0
11

(Tin địa phương) – Để lãnh đạo triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung các chỉ thị cho cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đó làm cơ sở đề ra nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

Qua 05 năm (2014 – 2019), công tác , rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn những chương trình tín dụng chính sách được các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã triển khai kịp thời theo đúng quy định. HĐND, UBND thị xã luôn quan tâm dành một phần vốn từ địa phương ủy thác qua (NHCSXH) để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, , phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và hoạt động , phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cũng luôn được quan tâm triển khai kịp thời với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Việc thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và tín dụng chính sách xã hội cũng luôn được tăng cường, đảm bảo công khai, minh bạch. Ngoài ra, công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng từng bước được phát huy. Chính quyền cấp xã, phường cũng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã, phường; tổ chức màng lưới liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng nâng cao năng lực và hiệu quả…

Theo báo cáo của NHCSXH thị xã, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách là 649,616 tỷ đồng, doanh số thu nợ 394,225 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ là 411,492 tỷ đồng. Hiện, trên địa bàn thị xã có 18.387 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, 1.317 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo; 466 học sinh, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 802 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 199 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 8.350 công trình và vệ sinh môi trường được xây dựng; 689 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được hoàn thành… Nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Ba Đồn tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2020. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tiếp tục phát huy tốt vai trò trong việc tham gia vận động, tổ chức thực hiện Chương trình, nhất là công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, tích cực tham gia sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy cũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo, giải quyết việc làm thị xã, các tổ chức chính trị – xã hội, ban, ngành có liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội…

Mỹ Trang (Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn)

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here