Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh 

0
19

(*) – Ngày 19/11/2019, đã phê duyệt Quyết định số 36/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia gồm 05 Chương, 19 Điều quy định về cơ chế phân cấp, phân công các cơ quan, đơn vị trong quản lý điều hành, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia cấp xã, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc quản lý, điều hành tuân thủ theo Điều 3 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các sở, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Quy định cũng nêu rõ, kinh phí tổ chức quản lý, kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của các Chương trình mục tiêu Quốc gia, địa phương, chi thường xuyên của đơn vị theo quy định tài chính hiện hành, nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here