Huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa huyện Bố Trạch phát triển toàn diện và bền vững

0
13

(Tin địa phương) – Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng phát triển nhanh và bền vững”. Ông Đinh Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập xung quanh nội dung này.

Huyện Bố Trạch đã tập trung vào những giải pháp nào để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra?

Ông Đinh Hữu Thành: Phát huy hiệu quả của các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của các giai đoạn trước, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Chương trình hành động của Huyện ủy về phát triển kết cấu hạ tầng; về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo; về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020; các đề án của UBND huyện về phát triển chăn nuôi; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế – xã hội 02 xã miền núi Tân Trạch, và các cơ chế, chính sách đi kèm. Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án được lấy ý kiến góp ý của cán bộ cốt cán toàn huyện và được phổ biến, quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đây là tiền đề cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch luôn chỉ đạo cấp ủy các cấp bám sát quy chế hoạt động; đề cao vai trò người đứng đầu, có sự bàn bạc dân chủ, thống nhất cao trong cấp ủy đối với các chủ trương lớn; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, phát huy vai trò chủ động của chính quyền trong điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp.

Tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch và tiết kiệm chi để bổ sung vốn đầu tư phát triển; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, không đầu tư dàn trải, ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng, vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư gắn với thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng mới để huy động vốn trong Nhân dân và các tổ chức kinh tế – xã hội cho mục tiêu kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông , các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thông tin và thể dục – thể thao.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung đầu tư chỉ đạo ở những đơn vị khó khăn, cơ sở yếu kém, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề nổi cộm.

Với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tiềm năng thế mạnh của huyện từng bước được khai thác, năm 2018, 15/15 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của huyện đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng ngành , tăng dần tỷ trọng ngành Dịch vụ; cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, các hoạt động văn hóa, có nhiều tiến bộ, đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Vậy huyện Bố Trạch đã chú trọng công tác cán bộ như thế nào nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao?

Ông Đinh Hữu Thành: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định nhiệm vụ là phải tạo bước đột phá trong công tác cán bộ. Với mục tiêu đó, Đảng bộ huyện chúng tôi đã tập trung vào những vấn đề sau:

Trước hết về chính trị tư tưởng, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, xây dựng phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là việc từng cá nhân cán bộ, đảng viên tự nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra, xem đây là một giải pháp hiệu quả để rèn luyện, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Về đánh giá, xếp loại cán bộ, trong nhận xét, đánh giá đã kết hợp các tiêu chí về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và khả năng phát triển của cán bộ. Từ 2016 đến nay đã thực thực hiện việc nhận xét, đánh giá đối với 162 lượt cán bộ trước khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và giới thiệu ứng cử đối với các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phương châm của chúng tôi là “động” và “mở” đảm bảo 03 độ tuổi. Hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch và bám sát quy hoạch để thực hiện các nội dung khác của công tác cán bộ, khắc phục tình trạng quy hoạch cán bộ mang tính hình thức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng đã được quy hoạch, hạn chế tình trạng đào tạo chuyên môn không gắn với vị trí, việc làm.

Thực hiện tốt quy định cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới, đến nay, trong 14 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 03/14 đồng chí đã qua luân chuyển về cơ sở nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở, 02 đồng chí được tỉnh điều động, luân chuyển về huyện, còn 09/14 đồng chí đã kinh qua các chức vụ là trưởng các phòng, ban, ngành của huyện.

Công tác điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường thêm cán bộ cho những nơi có khó khăn; khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ. Trong 04 năm đã thực hiện luân chuyển, điều động, tăng cường 06 cán bộ huyện về cơ sở; điều động, luân chuyển từ các xã, thị trấn lên các phòng, ban cấp huyện 03 cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và ngược lại 19 cán bộ.

Có thể nói, với những nỗ lực đổi mới về công tác cán bộ, trong những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ huyện đã có những bước phát triển, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được chuẩn hóa, năng lực thực tiễn có nhiều tiến bộ, đáp ứng với yêu cầu của tình hình. Đây là yếu tố quyết định cho việc lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Bố Trạch là vùng đất của “Vương quốc hang động” là điều kiện để phát triển du lịch, là đòn bẩy để phát triển nền kinh tế huyện nhà. Vậy xin ông cho biết bước đột phá từ du lịch của huyện là gì?

Ông Đinh Hữu Thành: Nhằm phát huy lợi thế tự nhiên, xã hội có sẵn của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định mục tiêu phát triển du lịch là hướng đột phá chiến lược trong thời kỳ mới. Với quyết tâm đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 29/8/2016 về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020 và tập trung chỉ đạo để biến mục tiêu thành hiện thực. Quan điểm của huyện là vừa quản lý tốt hoạt động du lịch hiện có vừa phát triển mạng lưới hoạt động du lịch trên địa bàn theo hướng bền vững, vì vậy đã tập trung vào các vấn đề:

Thứ nhất, xây dựng văn hóa du lịch, môi trường kinh doanh lành mạnh, điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách.

Thứ hai, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch.

Thứ ba, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, ngoài việc tiếp tục phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, tuyến, điểm du lịch đã có thương hiệu như: Khám phá động Phong Nha, động Tiên Sơn, Rào Thương – Hang Én, tuyến du lịch đu dây Zipline, khám phá sông Chày – … Thời gian qua, Bố Trạch cũng đã có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách lưu trú dài ngày hơn như: khám phá , hang Over, hang Pygmy, hang Vòm – Giếng Voọc, công viên Ozzo; khám phá tộc người – hang Văn Công; tìm hiểu văn hóa tộc người Arem, Ma Coong và khám phá hang Rục Cà Roòng, khám phá động Sơn Đoòng… Du lịch cộng đồng homestay, farmstay đang ngày càng phát triển mạnh thu hút nhiều du khách, nhất là khách du lịch quốc tế. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 68 nhà nghỉ cộng đồng hoạt động kinh doanh du lịch, tập trung chủ yếu ở các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch, Cự Nẫm.

Một số hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương đã được bảo tồn và phát huy đã làm phong phú thêm sản phẩm du lịch trên địa bàn và mang lại những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách như: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son, sông ; Lễ cầu ngư ở Nhân Trạch, Thanh Trạch; các hình thức diễn xướng dân gian, tri thức bản địa (có 04 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống), Lễ hội Đập trống của đồng bào Macoong…

Thứ tư, đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch nhằm vào thị trường theo hướng lấy điểm đến, sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch làm đối tượng xúc tiến trọng tâm.

Qua gần 04 năm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, hoạt động du lịch của huyện Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc, từng bước phát huy tiềm năng và lợi thế, phấn đấu trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2016 đến nay, Bố Trạch đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách đến du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 475,5 tỷ đồng, bình quân hằng năm giai đoạn 2016 – 2018 tăng 32,1% (kế hoạch là tăng 25 -30%/năm). Tỷ trọng ngành Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 48,9%. Với những giá trị mang lại từ ngành Du lịch, có thể nói, nền kinh tế – xã hội của huyện sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Trọng Lãnh – Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (Thực hiện)

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here