Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

0
17

Ngày 8/1, tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch và Uỷ viên ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019, Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, vì vậy, năm 2019 tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Có 19/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 7,4% vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.987 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản tăng khá; hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, khách du lịch đạt 5 triệu lượt; công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2018, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt nông thôn mới; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tệ nạn xã hội nên đã tạo được niềm tin trong nhân dân; quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững. Đặc biệt, sau nhiều năm thực hiện các thủ tục, vận động nhân dân, triển khai các biện pháp, Dự án Nhiệt điện đã được tái khởi công, Dự án Thủy lợi Rào Nan đã được triển khai thực hiện, chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt.

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; chuẩn bị, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của Chính phủ và HĐND tỉnh đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện.

Năm 2020, UBND tỉnh xác định, nhất quán phương châm hành động của năm theo chỉ đạo của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được đề ra.

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được của tỉnh nhà trên lĩnh vực kinh tế – xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhất trí với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh cần thực hiện trong năm 2020, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong triển khai các dự án của tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh cần rà soát các nhiệm vụ, lĩnh vực phát triển còn chậm để có kế hoạch khắc phục kịp thời; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện công việc đối với các đồng chí thủ trưởng các sở, ngành, nhất là thành viên UBND bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là vấn đề tái định cư, giải quyết việc làm, bảo đảm an ninh trật tự; có kế hoạch cụ thể phân loại các dự án để tập trung triển khai đầu tư thực hiện có hiệu quả; xử lý kiên quyết đối với các dự án chậm tiến độ; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp tăng thu và ổn định nguồn thu ngân sách.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao hiệu quả xây dựng các thiết chế văn hóa; chủ động xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường mạng internet; nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo; kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ y tế, bảo đảm ngăn ngừa hiệu quả các dịch bệnh; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững…

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý UBND tỉnh cần triển khai đồng bộ, cụ thể các phần việc liên quan; sớm tham mưu việc tổng kết các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm; có giải pháp đồng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và tăng cường quản lý Nhà nước về các hoạt động lễ hội, nhất là dịp đầu xuân mới 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, là năm toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đảm bảo ổn định các yếu tố vĩ mô trên địa bàn để phát triển. Nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định; tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp và dịch vụ theo hướng chất lượng, hiệu quả; tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; chú trọng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng – an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,4%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng; có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 36 vạn ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2 – 1,5% so với năm 2019.

Để đạt được các chỉ tiêu trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ; tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với doanh nghiệp; thực hiện tốt chương trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA, các dự án trọng điểm đầu tư công; Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường và phát triển nguồn thu bền vững, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Tập trung giải quyết các vướng mắc đối với các dự án ODA; tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, tạo nhiều quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Trong lĩnh văn hóa – xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ và chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Tăng cường công tác về quốc phòng – an ninh, đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy lùi ; ổn định tình hình, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội ở tất cả các địa bàn của tỉnh.

Về nhiệm vụ tháng 1/2020 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 26/12/2019, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: “Phải bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây sốt giá dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ lụt… Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có biện pháp phù hợp bảo đảm đủ lực lượng lao động cho các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết. Tăng cường các biện pháp bảo đảm chế độ cho người lao động, an toàn lao động. Chủ động các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp có thể xảy ra trong dịp Tết; theo dõi chặt chẽ diễn biến , chủ động có các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi; bảo đảm ổn định sản xuất, phòng chống rét đậm, rét hại; không để tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông xuân, dịch . Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối. Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm; xử lý nghiêm các loại tội phạm , trộm cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ pháo và các đối tượng chống phá Đảng”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội… Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Minh Phong

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here