Phấn đấu có 100% doanh nghiệp Nhà nước, trên 75% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể

0
12

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Ngày 11/02/2020, Liên đoàn tỉnh đã có Kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ thực hiện phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng xây dựng quan hệ hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững” giai đoạn 2020 – 2023. 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và người lao động về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia, phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hoạt động.

Theo đó, năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt ra các chỉ tiêu gồm: Chủ động, phối hợp với các cơ quan Nhà nước triển khai giám sát, kiểm tra từ 30 – 35 doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; 100% công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở có quy chế phối hợp công tác với chính quyền, chuyên môn đồng cấp; 98% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ sở; 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 100% doanh nghiệp Nhà nước và 75% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động hàng năm; phấn đấu có 100% doanh nghiệp Nhà nước, trên 75% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; 100% doanh nghiệp Nhà nước, 75% doanh nghiệp ngoài Nhà nước bảo đảm điều kiện, môi trường làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho công nhân, lao động; không có doanh nghiệp để xảy ra tranh chấp lao động, đình công, lãn công…

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đồng hành tham gia quản lý, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo tốt hơn cho người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh , nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động trong thực thi pháp luật.

N.Q

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here