Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước 

0
9

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 14/02/2020, đã ban hành Công văn số 175/UBND-TH triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ Tài chính Nhà nước (TCNN) ngoài Nhà nước (NSNN).
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện, , thành phố, Ban Quản lý các Quỹ TCNN ngoài NSNN rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của quỹ TCNN ngoài NSNN; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoặc giải thể đối với các quỹ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với NSNN; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát hoạt động của các quỹ TCNN ngoài NSNN; đồng thời xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực cán bộ nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cùng với đó, Sở Tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn bộ các Quỹ TCNN ngoài NSNN đang hoạt động tại địa phương để có phương án sắp xếp, đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14; rà soát việc triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm đối với các Quỹ TCNN ngoài NSNN trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh cách thức hợp lý nhằm quản lý hoạt động của các Quỹ TCNN ngoài NSNN.

Đối với Ban Quản lý các Quỹ TCNN ngoài NSNN, UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị rà soát việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về các quỹ tài chính Nhà nước ngoài NSNN, nghiêm túc thực hiện quy định, cơ chế quản lý, hoạt động và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán năm đối với các Quỹ TCNN ngoài NSNN; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch.

Minh Huyền

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here