Các nội dung của Văn kiện phải bảo đảm yêu cầu về tính kế thừa và phát triển

0
22

Sáng ngày 20/2, đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã có buổi làm việc với Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về xây dựng Đảng và đoàn thể. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thắng, , Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện về xây dựng Đảng và đoàn thể; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Tổ Biên tập Văn kiện về xây dựng Đảng và đoàn thể; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện về xây dựng Đảng và đoàn thể, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các thành viên Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2015-2020) về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025.

Dự thảo Báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo; đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện, cơ bản sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nội dung báo cáo căn cứ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; báo cáo tổng kết của các ban Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể; các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong nhiệm kỳ, như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ; trách nhiệm nêu gương và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ; thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận và công tác dân vận chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy; về phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giữ vững ổn định chính trị để phát triển; công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể, báo cáo đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nội dung của Văn kiện phải bảo đảm yêu cầu về tính kế thừa và phát triển
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổ Biên tập Văn kiện, đồng thời yêu cầu: Các nội dung của Văn kiện phải bảo đảm yêu cầu về tính kế thừa và phát triển. Tổ Biên tập Văn kiện cần bám sát đề cương tổng quát đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, tiếp thu các ý kiến để  chỉnh sửa, hoàn thiện, bảo đảm tính chính xác và khoa học.

Về phần đánh giá, các nội dung cần sát tình hình thực tế của Đảng bộ; lưu ý nhấn mạnh những nội dung nổi trội; làm rõ ưu, khuyết điểm và các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là những đột phá trong công tác cán bộ để đánh giá đúng công sức, đóng góp, trí tuệ và tầm lãnh đạo của Đảng bộ. Về những bài học kinh nghiệm, cần đúng với thực tế của nhiệm kỳ. Việc đánh giá phải bảo đảm toàn diện, cụ thể, chú trọng tổng kết các mô hình, có cách nhìn bao quát, phân tích thấu đáo những vấn đề nổi lên. Đối với những định hướng lớn, các khâu đột phá, cần mạnh dạn gợi mở…

Trên cơ sở nghiên cứu phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng và những bài học kinh nghiệm của tỉnh, Tổ Biên tập Văn kiện dự kiến phương châm chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cần nắm vững và đánh giá cụ thể tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong lĩnh vực Mặt trận, đoàn thể, cần nhấn mạnh những thành tựu nổi bật, những đóng góp quan trọng đối với đời sống xã hội của người dân nói chung, đồng bào vùng và các địa bàn khó khăn nói riêng; khẳng định được tính hiệu quả của hoạt động Mặt trận với phương châm hướng về cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các nhiệm vụ quan trọng như công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; về đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng; các hoạt động nhằm nâng trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, bản lĩnh của cấp ủy và mỗi một cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, với phương châm bứt phá để phát triển, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý và mỗi một người dân cần phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đổi mới, sáng tạo. Trong công tác cán bộ, tiếp tục xác định đổi mới cán bộ là khâu đột phá, then chốt, không ngừng phát huy những thành tựu quan trọng trong công tác cán bộ nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

Tổ Biên tập Văn kiện về xây dựng Đảng và đoàn thể tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện, bảo đảm tính chính xác và khoa học, đúng thời gian quy định.

 

Minh Phong

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here