Phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú 

0
11

 (*) – Để thực hiện tốt việc giảm nghèo cho các hộ nghèo người có công, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, ngày 20/02/2020, ban hành Công văn số 214/UBND-KGVX về việc thực hiện giải pháp xóa nghèo đối với hộ nghèo người có công trong năm 2020.
Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các huyện, , thành phố, Phòng – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, kiểm tra kỹ danh sách hộ nghèo người có công cuối năm 2019 theo 12 nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh người có công với cách mạng gửi về Sở – Thương binh và Xã hội; sau khi xác định chính xác danh sách người có công thuộc diện hộ nghèo, các địa phương cần tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình, trên cơ sở đó xác định chính xác nguyên nhân hộ nghèo để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chỉ đạo huy động nguồn lực và có giải pháp quyết liệt cụ thể, thiết thực, hiệu quả để giảm nghèo đối với người có công trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ sở và toàn xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, về trách nhiệm trong việc giúp đỡ hộ chính sách người có công, nhất là các người có công thuộc diện hộ nghèo; vận động thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Cả nước chung tay – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động “Quỹ ” để có thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo người có công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các biện pháp thiết thực nhất trong quá trình tổ chức thực hiện giảm nghèo đối với nhóm đối tượng trên; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Đặng Hà

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here