Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh 

0
27

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 24/02/2020, Bộ và Phát triển đã có Công văn số 1359/BNN-TCTS về việc cho ý kiến đối với danh mục các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh và đề nghị tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án theo quy định tại Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sớm triển khai tổ chức thực hiện đầu tư các dự án đồng bộ, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
Để đảm bảo thực hiện các dự án theo tiến độ được giao, ngày 30/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 480/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các sở quản lý xây dựng chuyên ngành căn cứ văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số quy định của pháp luật hiện hành khẩn trương tiến hành thẩm định hồ sơ dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp văn bản, tài liệu liên quan đến dự án trong quá trình triển khai thực hiện (Hồ sơ dự án, Quyết định phê duyệt..) gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-%E2%80%9Cxay-dung-nang-cap-co-so-ha-tang-nghe-ca%E2%80%9D-tinh.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here