Trích từ ngân sách hơn 100,7 tỷ cấp kinh phí cho các địa phương hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch covid-19 

0
56

 (*) – Đó là thông tin tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của về việc trích từ nguồn dự phòng và quỹ dự trữ tài chính thuộc tỉnh năm 2020 để cấp kinh phí cho các địa phương hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, cấp cho huyện hơn 21,5 tỷ đồng; huyện gần 15,5 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch 11,9 tỷ đồng; 8,7 tỷ đồng; huyện hơn 14,1 tỷ đồng; thành phố Đồng Hới hơn 866 tỷ đồng; huyện 10,6 tỷ đồng; huyện gần 17,

UBND tỉnh giao Sở Tài chính trích từ Quỹ Dự trữ tài chính bổ sung ngân sách cấp tỉnh năm 2020 để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch covid-19; các địa phương được cấp kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán chính theo chế độ quy định.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/trich-tu-ngan-sach-hon-100-7-ty-cap-kinh-phi-cho-cac-dia-phuong-ho-tro-cho-doi-tuong-gap-kho-kh.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here