Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính trị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận...

Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

0
64

Ngày 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thắng, ; Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện , , và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X)

về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

 

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW gắn với Quyết định số 1406-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp uỷ và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận từng bước được nâng lên. Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan Nhà nước đã quan tâm hơn đến công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát lại những thủ tục không còn phù hợp; phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, như: Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân; Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Quyết định về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào hiệu quả thực hiện.

 

Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội đã đề cao trách nhiệm, có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh quốc phòng – an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Trong giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu các giải pháp để giải quyết thống nhất, hài hoà, đúng pháp luật các vụ việc, tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần hạn chế phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vừa tổng kết để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời là cơ sở để chuẩn bị chu đáo cho Báo cáo chính trị của tỉnh và Báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể theo tinh thần của Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với Quyết định số 1406-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh: Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc thực hiện trách nhiệm công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quy chế gắn với công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 1406-QĐ/TU về Quy chế công tác của hệ thống chính trị tỉnh và các đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, ban hành, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ về công tác dân vận.

 

Thứ hai, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước. Hội đồng nhân dân các cấp kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận để thực hiện, nhất là các nghị quyết liên quan đến quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân. Tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan hành pháp, , bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, những khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác dân vận triển khai thực hiện tốt các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

 

Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung cụ thể hoá chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Phân công và đề cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác dân vận của chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, cơ quan, .

 

Lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các phương thức dân vận cùng với nhân dân giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời sống hàng ngày để tập hợp, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ , giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận các cấp, với các tổ chức, đơn vị liên quan.

 

Thứ ba, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân. Tích cực tham gia và làm nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, vận động nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, mỗi phong trào phải đưa lại hiệu quả thiết thực, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, thông qua đó để tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể.

 

Thứ tư, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời củng cố, kiện toàn hệ thống làm công tác dân vận sau Đại hội Đảng các cấp. Chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.

 

Thứ năm, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tích cực tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu, cần khẩn trương chuẩn bị các nội dung để tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” toàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020 dự kiến vào tháng 10/2020, đồng thời nhấn mạnh: Đây là một hoạt động có ý nghĩa của hệ thống làm công tác dân vận toàn tỉnh hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày công tác dân vận của Đảng (15/10/2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống. Xác định công tác dân vận là một trong những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng trong hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể.

Minh Phong

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here