Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp 

0
33

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 29/05/2020, Văn phòng đã ban hành Công văn số 1842/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của về việc rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019.  
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở và Phát triển , UBND các huyện, thành phố, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích hiện có nhằm đảm bảo độ che phủ rừng theo chỉ tiêu đề ra; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí nguồn đã đầu tư cho phát triển rừng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát diện tích rừng bị mất, bị sai lệch so với thực tế do quá trình kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng từ những năm trước; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra mất rừng do phá rừng năm 2019 và trước đó; trách nhiệm của các bên liên quan đến tình trạng sai lệch diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trong công tác kiểm kê rừng, cập nhật diễn biến rừng; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, xử lý (bao gồm cả kế hoạch thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm) theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3344/BNN-TCLN ngày 19/5/2020 về việc chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2019, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thuc-hien-nghiem-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-lam-nghiep.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here