Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính quyền Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nghiệm vụ của ngành Xây dựng 

0
68

(Chỉ đạo-Điều hành) – Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện nghiệm vụ của ngành Xây dựng, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới.  
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong 5 tháng và các tháng còn lại của năm 2020, tình hình triển khai thực hiện các dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Về thực hiện các nhiệm vụ được giao

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Sở đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về các lĩnh vực: Quản lý hoạt động xây dựng; – kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, triển khai thực hiện tốt các chương trình nhà ở cho các đối tượng chính sách, nhà ở phòng chống lụt bão, nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở thương mại, khu đô thị; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng…. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở Xây dựng còn trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện một số dự án phát triển quỹ đất do UBND tỉnh giao. Những kết quả đạt được của Sở Xây dựng đã góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng, cụ thể như sau: Một số quy hoạch triển khai còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác chỉnh trang đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác thanh tra, giám sát thực hiện theo giấy phép xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên; tình trạng xây dựng sai phép còn xảy ra….

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện

Để phát huy kết quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời khắc phục những tồng tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau đây:

1. Về lĩnh vực quản lý kiến trúc – Quy hoạch:

– Tập trung chỉ đạo công tác lập, thẩm định và quản lý kiến trúc – quy hoạch; rà soát để tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch và điều chỉnh một số đồ án quy hoạch không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chỉ đạo hoàn thiện các đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh giao (Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đồng Hới, Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh, đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040, Quy hoạch phân khu để phục vụ triển khai các dự án, Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch chất thải rắn). Thực hiện tốt tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

– Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý đô thị theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm: Thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn; thị trấn huyện , thị trấn Hoàn Lão, khu vực Phong Nha – , huyện Bố Trạch, các khu kinh tế, khu , khu , các thị trấn…; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các dự án Khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối về giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước.

2. Về lĩnh vực Quản lý xây dựng và kinh tế xây dựng:

– Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý, nhất là chất lượng công trình xây dựng cơ bản; công tác quản lý về hoạt động xây dựng; công tác quản lý Nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn (gạch không nung, vật liệu xây dựng cát, sạn, giá cả,…đặc biệt là nghiên cứu, khảo sát cát ven biển để dần thay thế sử dụng khai thác cát lòng sông) để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý, tham mưu xử lý đối với các công trình xây dựng không có Giấy phép, công trình xây dựng sai Giấy phép xây dựng mà báo chí phản ánh.

3. Về lĩnh vực Nhà ở và thị trường bất động sản:

– Tham mưu, báo cáo UBND tổng kết Chương trình hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ nhà tránh lũ cho hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

– Tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở và quy hoạch đất xây dựng nhà ở (nhà ở thu nhập thấp, nhà ở thương mại, khu đô thị mới) để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đầu tư xây dựng nhà ở khi có điều kiện; tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân, đặc biệt lưu ý nhà ở cho người thu nhập thấp.

– Tăng cường công tác quản lý các dự án bất động sản và kiểm soát thị trường bất động sản ổn định, hiệu quả, tránh tình trạng bong bóng thị trường bất động sản. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

4. Về thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới:

– Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, rà soát lại các dự án nhà ở thương mại và xây dựng đô thị, những dự án đã triển khai và đang triển khai để chấn chỉnh thực hiện (về quy trình lập, thẩm định , thẩm định dự toán phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; công tác định giá đất, giao đất; Quyết toán đối với hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án; công tác bàn giao quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án; công tác Kiểm toán dự án, quyết toán dự án) theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

– Yêu cầu Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 3794/TB-VPUBND ngày 15/10/2019; Thông báo số 377/TB-VPUBND ngày 12/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 246/UBND-XDCB ngày 01/3/2020 của UBND tỉnh về một số nội dung quản lý đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn; Công văn số 598/UBND-XDCB ngày 03/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ; Công văn số 316/UBND-XDCB ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

5. Về vướng mắc trong quá trình thực hiện hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ (Nghị định 68): Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng; đồng thời tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Xây dựng về thực hiện điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định số 68.

6. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng:

– Về công tác giải phóng mặt bằng các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị: Giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

– Về đề nghị bổ sung 02 biên chế công chức: Giao Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh khi có tăng biên chế.

– Về vướng mắc trong quá trình thực hiện điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu chọn nhà đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Về Quyết toán vốn các dự án: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn về thủ tục quyết toán phần vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quyết toán các chi phí khác liên quan đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị; thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án và quyết toán các chi phí khác có liên quan của dự án.

– Về việc hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án PPP: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo. Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt dự án BT và dự án quỹ đất hoàn trả cho nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1937/TB-VPUBND ngày 08/6/2020

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ket-luan-cua-dong-chi-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-xuan-quang-ta%CC%A3i-buo%CC%89i-la%CC%80m-vie%CC%A3.htm

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here