Phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo 

0
20

(*) – Ngày 29/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Nhà nước năm 2021.
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch .

Để phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi nhằm phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 với các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới trong giai đoạn tới tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2021 phù hợp với mục lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025.

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng 2020, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức đánh giá và ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; trong đó cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thông qua tại nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và HĐND các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch COVID-19.

Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành; trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn của năm 2020, cần phân tích, dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước để đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2020 làm cơ sở xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021, đặc biệt là thách thức từ nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do tác động của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và nhân tố tác động khác làm thay đổi tình hình sản xuất – kinh doanh, đầu tư, phát triển của , hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 được cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường thực hiện giải pháp, chính sách tham gia Cuộc Cách mạng lần thứ tư và đẩy mạnh ứng dụng, triển khai Chính phủ điện tử.…

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/phat-huy-cac-ket-qua-da-dat-duoc-vuot-qua-kho-khan-thach-thuc-tao-tien-de-thuan-loi-de-phat-.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here