22.3 C
New York
Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất (tiếp theo)

- Advertisement -

(Chính trị) – Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức vào ngày 30-6-2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Báo Quảng Bình xin đăng tải các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.
 
NGHỊ QUYẾT
 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
(NQ số 09/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)  
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20-11-2015;
 
Xét Tờ trình số 107/TTr-TTHĐND ngày 22-6-2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (có Kế hoạch kèm theo).
 
Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30-6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 (Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30-6-2021 của HĐND tỉnh Quảng Bình)
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 22-11-2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20-11-2015, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021, cụ thể như sau:
 
1. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP
 
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 tổ chức đầu tháng 8-2021.
 
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 tổ chức đầu tháng 12-2021.
 
Thời gian cụ thể do Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập.
 
Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND tỉnh-số 6 đường Hùng Vương, TP. Đồng Hới.
 
2. NỘI DUNG KỲ HỌP
 
2.1. Xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2021
 
Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 năm.
 
Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế-xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.
 
Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
 
Báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 
Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.
 
2.2. Thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp
 
Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, các vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ quyết định nhóm vấn đề quan trọng để các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.
 
2.3. Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm gồm:
 
1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.
 
2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
 
3. Nghị quyết về bãi bỏ các nội dung hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống được quy định tại Mục 2 Chương II quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18-7-2017 của HĐND tỉnh.
 
4. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
5. Nghị quyết về mức thu phí, lệ phí đối với hồ sơ thủ tục hành chính nộp theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
6. Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030.
 
7. Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
8. Nghị quyết về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.
 
9. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
 
10. Nghị quyết quy định về số lượng, mức chi phụ cấp hàng tháng đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.
 
11. Nghị quyết về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn Quảng Bình.
 
12. Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự về trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2026.
 
13. Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2021-2022.
 
14. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.
 
15. Nghị quyết về ban hành nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
2.4. Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm gồm:
 
1. Nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (lần thứ 8 năm 2021).
 
2. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
 
3. Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
 
4. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.
 
5. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2020.
 
6. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045.
 
7. Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ, phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.
 
8. Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Bình năm 2022.
 
9. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).
 
10. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.
 
11. Nghị quyết thông qua Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
 
12. Nghị quyết thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập.
 
13. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với giáo viên và học sinh có kết quả xuất sắc trong giảng dạy và học tập, rèn luyện; chính sách đối với học sinh trong đội tuyển quốc gia, khu vực và quốc tế; chính sách đối với giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.
 
14. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025.
 
15. Nghị quyết về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện PCCC cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.
 
16. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh quản lý.
 
17. Nghị quyết về kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
18. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh.
 
19. Nghị quyết về một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND).
 
2.5. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định những nội dung quan trọng khác.
 
3. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP
 
Các đại biểu HĐND tỉnh.
 
Khách mời tham dự kỳ họp: Theo Điều 81 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức kỳ họp để dự kiến khách mời.
 
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Phân công, chỉ đạo, điều hòa các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu và đảm bảo các điều kiện để tổ chức các kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại Nghị quyết này.
 
Các ban của HĐND tỉnh tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách; báo cáo công tác 6 tháng và năm 2021 của ban theo quy định; thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp của HĐND tỉnh.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của người đại biểu trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận, chất vấn và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp.
 
UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.
 
Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền với HĐND tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ gần nhất của Quốc hội với HĐND tỉnh.
 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng và năm 2021 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả các kỳ họp.
                                                         
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(NQ số 10/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22-11-2019;
 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15-11-2017;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29-11-2013;
 
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;
 
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15-7-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
 
Xét Tờ trình số 1042/TTr-UBND ngày 18-6-2021 của UBND về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để thực hiện 3 dự án, với tổng diện tích 107.068,3m2.
 
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30-6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
(NQ số 11/NQ-HĐND ngày 30-6-2021)  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Xét Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điểu chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:
 
Dự án Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình:
 
–  Quy mô đầu tư điều chỉnh: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: Với tổng chiều dài dự kiến L=8,60 km.
 
– Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2018-2021.
 
Dự án Xây dựng nút giao thông giao cắt giữa Quốc lộ 1 (QL1) với tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen:
 
–  Bổ sung quy mô đầu tư:
 
+ Bố trí rãnh thoát nước dọc trên tuyến QL1 trong phạm vi mở rộng của làn tăng, giảm tốc nhằm đảm bảo thoát nước QL1.
 
+ Bố trí hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực nút giao.
 
+ Điều chỉnh lại kết cấu phần mở rộng đường QL1 trong phạm vi nút giao từ “Mặt đường BTN C19 dày 7cm” thành “Mặt đường BTN C19 dày 14cm” nhằm phù hợp với kết cấu nền, mặt đường tuyến QL1.
 
+ Bổ sung làn dừng xe chờ rẽ trái trên QL1. Bề rộng làn 3,5m.
 
–  Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 8.500 triệu đồng
 
–  Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:
 
+ Vốn đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020: 6.000 triệu đồng
 
+ Vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2021: 2.500 triệu đồng
 
–  Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trong năm 2021.
 
Dự án Đầu tư cứng hóa đường giao thông liên tổ dân phố, liên phường thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn:
 
Quy mô đầu tư điều chỉnh: Các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 7km.
 
Dự án Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng Trường tiểu học khu vực trung tâm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp:
 
Quy mô đầu tư điều chỉnh:Bổ sung hạng mục xây mới hàng rào và nhà bảo vệ.
 
Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM 47):
 
– Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.
 
Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía tây đoạn từ Cầu Hói đến ngã ba Bệnh viện đa khoa Bố Trạch:
 
– Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 27.071 triệu đồng.
 
– Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh:  Năm 2018-2021.
 
Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh:
 
– Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: 2018-2021.
 
Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17-3-2020 của HĐND tỉnh; Công văn số 21/TTHĐND ngày 21-3-2018, Công văn số 144/HĐND-VP ngày 26-10-2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 2918a/QĐ-UBND ngày 17-8-2017, Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 9-4-2018, Quyết định số  4988/QĐ-UBND ngày 25-12-2019, Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 28-11-2016, Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 20-12-2017, Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 19-4-2018, Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 22-10-2018 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn còn hiệu lực thi hành.
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30-6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành .
 
 CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
 
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
(NQ số 12/NQ-HĐND ngày 30-6-2021) 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NHẤT
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Thông báo số 419/TTg-KTTH ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
 
Căn cứ Văn bản số 2950/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 5 năm 2021 và Văn bản số 3599/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025;
 
Xét Tờ trình số 1086/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, gồm:
 
1.   Điều chỉnh mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh: Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng.
 
(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục I kèm theo)
 
2.   Điều chỉnh mục 6, Điều 1 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh: Dự án Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa); tổng mức đầu tư: 170 tỷ đồng.
 
(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục II kèm theo)
 
3.   Điều chỉnh mục 8, Điều 1 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh: Dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A; tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng.
 
 (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục III kèm theo)
 
Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30-6-2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
 CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN HẢI CHÂU
(Còn tiếp)

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202107/nghi-quyet-hdnd-tinh-quang-binh-khoa-xviii-ky-hop-thu-nhat-tiep-theo-2191094/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,873Thành viênThích
316Người theo dõiTheo dõi
23,100Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm