20.7 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười 25, 2021

Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

- Advertisement -

(Chính trị) – Ngày 22-7-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1318/UBND-KSTT về giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC) trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nội dung Công văn như sau:
 
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 21-7-2021 của UBND tỉnh về việc thiết lập khu vực cách ly và giản cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số công việc sau:
 
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.
 
2. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 và Công văn số 521/UBND-KSTT ngày 08-4-2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh về việc xây dựng, vận hành, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
3. Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.
 
4. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, xử lý công việc, hội họp trên môi trường mạng, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp.
 
5. Đối với việc giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Minh Hóa và các địa phương còn lại khi áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về việc tổ chức giải quyết TTHC tại các Bộ phận một cửa các cấp, yêu cầu tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính (TTHC) giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp chính quyền trên địa bàn trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày 22-7-2021; trừ những trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết do Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan được pháp luật giao thẩm quyền giải quyết TTHC xem xét, quyết định.
 
Để bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan được pháp luật giao thẩm quyền giải quyết TTHC, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình thực hiện các công việc sau:
 
a) Đối với các TTHC tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày 22-7-2021, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân biết về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; động viên, khuyến khích để các tổ chức, cá nhân tạm ngừng việc đến giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp đối với các TTHC chưa thực sự cấp thiết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp chính quyền trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm; hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
b) Đối với các TTHC, các trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết mà thời gian thực hiện TTHC ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lập danh sách để tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp.
 
c) Thông báo số điện thoại, địa chỉ email liên hệ và hướng dẫn cụ thể về cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo hình thức trực tiếp và các hình thức khác; trong đó hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung quá 02 người giữa các đối tượng thực hiện TTHC, cán bộ một cửa trong giải quyết TTHC.
 
d) Bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm tại Bộ phận một cửa các cấp để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết trực tiếp các hồ sơ, TTHC đặc biệt, thực sự cấp thiết nêu trên. Thực hiện các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch tại công sở theo quy định.
 
đ) Đối với các hồ sơ TTHC đã có kết quả trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày 22-7-2021, bố trí cán bộ một cửa liên hệ qua điện thoại, email, mạng xã hội… với người nộp hồ sơ để khuyến khích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ nhận kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; bao gồm cả kết quả giải quyết đối với các hồ sơ, TTHC không thuộc trường hợp đặc biệt, thực sự cấp thiết nêu trên nhưng cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận kết quả.
 
e) Các nội dung nêu trên phải được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai bằng các hình thức khác cho tổ chức, cá nhân biết và cùng tham gia thực hiện.
 
g) Bưu điện tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan giải quyết TTHC để tổ chức thực hiện dịch vụ gửi, nhận hồ sơ, kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên bưu điện và các đối tượng khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Tổng Công ty Bưu điện Việt nam.
 
6. Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm:
 
a) Bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm trong khuôn viên trụ sở của Trung tâm, tại các phòng chờ, các quầy giao dịch. Phối hợp với các sở, ban, ngành để niêm yết công khai và tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu tại Khoản 5 Công văn này; phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết trực tiếp.
 
b) Tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch về cách thức đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo hình thức trực tiếp và các hình thức khác. Thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch tại công sở theo quy định.
 
7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, nội dung, số lượng tin, bài để thông tin, tuyên truyền, về chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung tại Công văn này.
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202107/thuc-hien-triet-de-viec-gui-nhan-van-ban-dien-tu-va-xu-ly-ho-so-cong-viec-tren-moi-truong-mang-2191402/
- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,944Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm