3.5 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 27, 2021

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 18 (tiếp theo)

- Advertisement -

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
(NQ số 155/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 
Xét Tờ trình số 2195/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, gồm:
 
 Dự án Tạo quỹ đất ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
2. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam chợ Ga Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
 
3. Dự án Đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch
 
4. Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
 
5. Dự án xây dựng công trình tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
 
6. Dự án Xây dựng hạ tầng khu đất ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
 
7. Dự án Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.
 
8. Dự án Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới
 
(Các nội dung điều chỉnh của từng dự án có phụ lục kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 
Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu
 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
(NQ số 156/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Xét Tờ trình số 2076/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà sinh hoạt cộng đồng bản La Trọng 2, Ra Mai, Lòm, Cha Cáp, Tà Vờng, xã Trọng Hóa & dự án Xây dựng chợ Hóa Tiến (giai đoạn 1) với nội dung như sau:
 
Điều chỉnh tổng mức đầu tư 02 dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh như sau:
 
                                                                                                               ĐVT: Triệu đồng
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh
(NQ số 157/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Xét Tờ trình số 2230/TTr-UBND ngày 02 tháng 12  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án sử dụng ngân sách tỉnh, gồm:
 
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 562 đi qua Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đoạn từ Km8 đến điểm du lịch công viên OZO; tổng mức đầu tư dự kiến: 6 tỷ đồng. Dự án: Đường ngăn cản lửa và phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch; tổng mức đầu tư dự kiến: 6 tỷ đồng. Dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa-Thể thao, tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai; tổng mức đầu tư dự kiến: 13 tỷ đồng. Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Km51, đường tỉnh 562 vào đến UBND xã Thượng Trạch; tổng mức đầu tư dự kiến: 14 tỷ đồng. Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc, kho tạm giữ phương tiện vi phạm Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình; tổng mức đầu tư dự kiến: 7 tỷ đồng. Dự án: Khắc phục hệ thống giao thông nông thôn khu di dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh; tổng mức đầu tư dự kiến: 8 tỷ đồng. Dự án: Nâng cấp, mở rộng kết nối đường từ xã Hàm Ninh, Duy Ninh đi xã Võ Ninh (Quốc lộ 1A); tổng mức đầu tư dự kiến: 9,3 tỷ đồng.
 
 (Nội dung chủ trương đầu tư của từng dự án có các phụ lục kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
 (NQ số 158/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Xét Tờ trình số 2238/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:
 
1.   Dự án: Cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm Phong Nha.
 
2.   Dự án: Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu.
 
3.   Dự án: Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.
 
 (Các nội dung điều chỉnh của từng dự án có các phụ lục kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18  thông qua ngày 09  tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng Vốn đối ứng các dự án ODA (không sử dụng hết) thuộc ngân sách tỉnh năm 2020
(NQ số 159/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư côngngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Xét Tờ trình số 2239/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng Vốn đối ứng các dự án ODA (không sử dụng hết) thuộc ngân sách tỉnh năm 2020; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng Vốn đối ứng các dự án ODA (không sử dụng hết) năm 2020, gồm:
 
1. Dự án: Điều tra cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng đồng bằng 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; tổng mức đầu tư dự kiến: 5.330 triệu đồng.
 
2. Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ mới kết nối với đường trục chính liên 5 xã đi phường Ba Đồn với các xã Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thạch; tổng mức đầu tư dự kiến: 20 tỷ đồng.
 
3. Dự án: Đình chợ trung tâm xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa; tổng mức đầu tư dự kiến: 2.800 triệu đồng.
 
 (Nội dung về chủ trương đầu tư của từng dự án có các Phụ lục kèm theo).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

- Advertisement -

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình
(NQ số 160/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Xét Tờ trình số 2234/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình:
 
 Tên dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình. Dự án nhóm: A. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Bình. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Bình. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện Quảng Trạch; Bố Trạch; Quảng Ninh; Lệ Thủy; TX. Ba Đồn và TP. Đồng Hới; Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống giao thông ven biển nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc trung bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; thu hút đầu tư; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giải quyết ách tắc giao thông. Quy mô đầu tư: Dự án bao gồm 2 nội dung đầu tư chính là đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được phân chia thành 2 dự án thành phần như sau:
 
7.1. Dự án thành phần 1 – Đường ven biển:
 
Trên cơ sở cập nhật lại nội dung dự án đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, có điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với thực tế hiện tại, cụ thể: 
 
– Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế Vtk=80km/h.
 
– Phạm vi đầu tư: Tuyến gồm 03 đoạn với tổng chiều dài khoảng 85km, cụ thể:
 
+ Đoạn Nam Ròon – Quảng Phúc: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km608+800 thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, điểm cuối Km21+883 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km625+118 ở phía Bắc cầu Gianh thuộc thị xã Ba Đồn.
 
+ Đoạn Nam Cầu Lý Hòa – Quang Phú: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với Quốc lộ 1 tại Km641+850 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km14+587 nối với đường Nhật Lệ – Quang Phú tại TP. Đồng Hới.
 
+ Đoạn Hà Trung – Mạch Nước: Điểm đầu Km0+00 nối với đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, điểm cuối Km47+781 nối với đường ven biển theo quy hoạch của tỉnh Quảng Trị.
 
– Quy mô mặt cắt ngang tuyến: Bề rộng nền đường Bn=12m; Bề rộng mặt đường xe cơ giới Bm=3,5×2=7m; Bề rộng lề gia cố Blgc=2×2=4m; Bề rộng lề đất Bl=0,5×2=1m. Những đoạn tuyến đi qua khu đô thị, khu dân cư có mặt cắt ngang phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư được phê duyệt.
 
– Cầu trên tuyến: Toàn tuyến có 23 cầu (01 cầu lớn; 12 cầu trung và 10 cầu nhỏ).
 
7.2. Dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu:
 
Cầu và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 3,75km. Trong đó đường đầu cầu phía Tây nối với Quốc lộ 1 tại địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh; phía Đông nối với đường ven biển tại địa phận xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.
 
– Cầu có chiều dài khoảng Lc=750m; bề rộng cầu khoảng Bc=23,6m.
 
– Đường hai đầu cầu có chiều dài khoảng L=3km; mặt cắt ngang các đoạn theo quy hoạch đã được phê duyệt.
 
– Giải pháp thiết kế cầu: Sẽ được xác định sau khi lựa chọn được phương án kiến trúc cầu thông qua thi tuyển kiến trúc.
 
8. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 3.500 tỷ đồng, trong đó:
 
– Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.200 tỷ đồng
 
– Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.
 
9. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ: 3.150 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 350 tỷ đồng).
 
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2026, trong đó:
 
– Thời gian thực hiện dự án thành phần 1 – Đường ven biển: Năm 2021-2026;
 
– Thời gian thực hiện dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu: Năm 2022-2026.
 
Điều 2.  HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3.  Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
(NQ số 161/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;
 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;
 
Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
 
Căn cứ Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2021;
 
Xét Tờ trình số 2241/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cơ bản tại các phụ lục kèm theo, gồm:
 
Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy; Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục I). Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục II). Dự án Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm TP. Đồng Hới; Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục III). Đường từ Tỉnh lộ 561 đi cầu Sông Trước, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục IV). Đường Hồng Hóa – Yên Hóa – Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục V).Dự án Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục VI).Dự án Hạ tầng các tuyến đường nối từ Quốc lộ 12A phường Quảng Phong đi phường Quảng Long và kết nối đường đi trung tâm huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục VII).Dự án Hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A (giai đoạn 1); Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng (Phụ lục VIII).
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 
NGHỊ QUYẾT
Thông qua Kế hoạch đầu tư công Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021
(NQ số 162/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 
Căn cứ Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;
 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; 
 
Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
 
Căn cứ Quyết định số 1950./QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 
 
Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2021;
 
Xét Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.  Thông qua Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021 như sau:
 
Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021: 1.770.114 triệu đồng, gồm:
 
– Vốn trong nước: 1.100.406 triệu đồng
 
– Vốn nước ngoài: 669.708 triệu đồng
 
 (Chi tiết có các Phụ lục kèm theo)
 
Điều 2.  HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
 
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
 
Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 

Chủ tịch 
(Đã ký) 
Trần Hải Châu

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202101/nghi-quyet-hdnd-tinh-quang-binh-khoa-xvii-ky-hop-thu-18-tiep-theo-2184508/
- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,002Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,600Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm