15.2 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LỰC LƯỢNG ANCTNB (Tiếp theo)

- Advertisement -

3.2. Công tác đấu tranh phòng chống gián điệp, nội gián

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng ANCTNB đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều gián điệp Pháp phá hoại lực lượng kháng chiến của ta; trong đó có những tên nội gián nguy hiểm chui sâu vào nội bộ các cơ quan chính quyền, đơn vị quân đội… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Chính phủ và công cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng ANCTNB đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa các quan điểm tư tưởng hữu khuynh, xét lại tác động vào nội bộ hòng chia rẽ sự đoàn kết, làm thay đổi đường lối của Đảng, thay đổi thể chế chính trị nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trực tiếp đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng hình thành các tổ chức chính trị phản động, phá tan âm mưu lôi kéo, mua chuộc, kích động nhiều thành phần trong xã hội tham gia, kể cả một số cán bộ cấp cao, quân đội, trí thức, văn nghệ sỹ… hoạt động chống chính quyền nhân dân; đấu tranh với số văn nghệ sỹ, trí thức làm tay sai cho Pháp; đấu tranh làm tan rã “Tổ chức chính trị phản động làm tình báo cho nước ngoài hoạt động chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để bóc gỡ màng lưới nội gián của địch cài lại, Ban Bí thư (khoá III) đã ra Chỉ thị số 236 nhấn mạnh “Phát hiện, thẩm tra xử lý những tên nội gián tay sai địch…”; Đại hội IV của Đảng ra Nghị quyết chỉ rõ “Phải cảnh giác đề phòng những phần tử cơ hội và những phần tử gián điệp, phản động chui vào Đảng…”; Bộ Nội vụ ra Chỉ thị số 17/CT- BNV, ngày 21/7/1977 về công tác phòng chống nội gián và sau 05 năm thực hiện Chỉ thị, lực lượng ANCTNB đã khai thác hàng vạn hồ sơ địch để lại, thẩm tra xác minh kết luận và đề xuất xử lý hàng trăm đối tượng, dựng lại các tổ chức của địch chuyên đánh nội gián vào nội bộ, rút ra được âm mưu, phương thức thủ đoạn của địch cài cắm nội gián. Qua thẩm tra các đối tượng, lực lượng ANCTNB đã phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu giả mà địch dùng để “bôi lem” cán bộ, minh oan cho nhiều đồng chí. Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Bộ Chính trị, Kế hoạch của Bộ Nội vụ về quản lý, khai thác hồ sơ thu được của địch, với vai trò thường trực, lực lượng ANCTNB đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp nghiên cứu hồ sơ; qua đó, đã xác định hàng trăm đối tượng là mật báo viên cũ của địch còn trong nội bộ, đề xuất xử lý kịp thời.

3.3. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ từ sau đổi mới đến nay

Từ năm 1986 đến nay, toàn Đảng, toàn dân đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động mau lẹ, phức tạp, tác động lớn và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ ANQG, ANCTNB. Nhiệm vụ của lực lượng ANCTNB vừa phải góp phần giữ vững ổn định nội bộ, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại nội bộ.

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LỰC LƯỢNG ANCTNB  (Tiếp theo)Lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về dịch covid-19 (năm 2020)

- Advertisement -

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng ANCTNB đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định trên lĩnh vực bảo vệ an ninh nội bộ và tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phân nâng cao cảnh giác cách mạng, khắc phục sự mơ hồ, mất cảnh giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin truyền thông, an ninh văn hóa tư tưởng, chống địch thâm nhập, phá hoại nội bộ. Hướng dẫn, phối hợp cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường bảo vệ nội bộ, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị của hàng chục ngàn cán bộ phục vụ công tác cơ cấu cán bộ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đề bạt, bổ nhiệm, nhân sự vào làm việc trong các bộ phận thiết yêu, cơ mật, cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, kết nạp Đảng, đi công tác, học tập tại nước ngoài… Qua đó, phát hiện hàng ngàn trường hợp có vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện hành, hình sự, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Đảng, Nhà nước. Thực hiện hiệu quả công tác ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động cài cắm nội gián và thâm nhập nội bộ trên lĩnh vực an ninh nội bộ, lực lượng ANCTN đã phát hiện và vô hiệu hóa hàng chục đầu mối nghi nội gián, trong đó trực tiếp phát hiện, đề xuất xử lý 02 trường hợp nội gián và trở thành đơn vị bảo vệ nội bộ đầu tiên phát hiện, xử lý nội gián trong thời kỳ đổi mới.

Lực lượng ANCTNB đã làm tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước như đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đại hội các tổ chức chính trị – xã hội… Trong đó, đã tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, “điểm nóng” về an ninh, trật tự; đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa ý đồ của các thế lực thù địch, phản động đưa người vào các cơ quan quyền lực Nhà nước thông qua “tự ứng cử”, ý đồ “tẩy chay bầu cử”. Tổ chức rà soát, nắm tình hình liên quan ANCTNB các cơ quan Trung ương và địa phương, tập trung rà soát, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết không để các phần tử thoái hóa, biến chất lọt vào nội bộ, thường xuyên thuần khiết nội bộ.

Nhất là từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng đến nay, lực lượng ANCTNB đã tập trung triên khai rà soát chính trị nội bộ từ địa phương đến Trung ương nhằm phát hiện sớm các vấn đề phức tạp về chính trị nội bộ tại các địa phương, bộ, ban, ngành; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Công an đề xuất Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII của Đảng.

Trong công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cục ANCTNB được Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35, trước đây là Ban Chỉ đạo 94). Lực lượng ANCTNB tham mưu Đảng ủy CATW, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng CAND, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong CAND từ Bộ tới cơ sở, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu, độc, giả mạo; kiến nghị Ban Chỉ đạo 35 Trung ương các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành, điều phối, huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia tích cực công tác đấu tranh phản bác, góp phần giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, đấu tranh phản bác, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững thế trận thông tin, đảm bảo dòng chảy chủ lưu của thông tin tích cực, chính thống.

Phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, lao động xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật. Truy xét, truy tìm hàng nghìn vụ việc, đối tượng gây rối nội bộ, mạo danh lãnh đạo cấp cao, lộ mất bí mật nhà nước, trộm cước viễn thông quốc tế, in lậu sách, sai phạm trong tổ chức kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học, sản xuất tàng trữ, mua bán văn bằng chứng chỉ giả, đưa người lao động ra nước ngoài bất hợp pháp… và hàng trăm vụ việc phức tạp khác trong nội bộ để tham mưu cơ quan, ban, ngành xử lý theo quy định và có biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót.

Theo đề cương tuyên truyền Cục An ninh chính trị nội bộ
(Còn nữa)

 

- Advertisement -

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/nhung-thanh-tich-noi-bat-cua-luc-luong-anctnb-tiep-theo/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,407Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm