Mưa Minh Hóa

Về đâu những tiếng rao xưa

Màu của đất

Bao mùa Trung thu qua

Tôi sinh ra trên đất cấy cày

Điện gió