Sống trọn với đam mê

Quảng Bình muôn vẻ

Nhớ mãi bài thơ của thầy

Quảng Bình muôn vẻ

Yêu thương gửi trao

Em tôi…